Zakkum ağacı

(Bölümün numarası 4; Page No. 307) (1777) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Bana Zakkum ağacı ile alakalı bilgi verir misiniz?


Cevap 5: Allah Te'âlâ Zakkum ağacını Duhan Sûresinde: Şüphesiz zakkum ağacı,(43)günahkârların yemeğidir. İsra Sûresinde: ve Kur'ân'da lânetlenen ağacı, Ve Saffat Sûresinde zikretmiştir: Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?(62)Biz onu (zakkumu) zâlimler için bir fitne (imtihan) kıldık.(63)Zira o, cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır.(64)Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Hafız İbni Kesir (r.aleyh) İsra suresindeki ayeti tefsir ederken şöyle demiştir: Lanetli ağaç; işte bu zakkum ağacıdır. Nitekim Resulullah (s.a.v.); cenneti, cehennemi ve zakkum ağacını gördüğünü onlara haber vermiş, fakat onlar bunu yalanlamışlardır. Hatta Ebu Cehl - Allah ona lanet etsin -: Bize hurma ve yağ getirin diyerek bundan yemeye başlamış ve ardından şöyle demiştir: Zakkum yeyin. Biz bundan başka zakkum bilmiyoruz. Bunu; İbn-i Abbas, Mesruk Ebu Malik, Hasan-ı Basri ve daha başkaları nakletmiştir. (Bölümün numarası 4; Page No. 308)  Ağacın nasıl bir şey olduğu bilgisinin ise amele taalluk eden bir yönü bulunmamakta olup bilakis vacip olanın; Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de ve Resulünün de (s.a.v.) sünnet-i seniyyede haber verdiklerini tasdik edip teslim olmaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: