Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak

(Bölümün numarası 2; Page No. 183)  Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. (Bölümün numarası 2; Page No. 184)  Cinler ölürler mi? Beşinci soru, (3534) no'lu fetvadan: Soru 5: Size ifade ediyorum ki, öğrenciler altından kalkılamayacak sorular soruyorlar ve ikna edici bir cevap bulamıyorum. Bu sorulardan birinde şöyle diyor: İnsanlar gibi, cinler de ölüyor ve defnolunuyorlar mı? Peygamber'in (s.a.v.) şu sözü onları da kapsıyor mu?: Ümmetimin ömrü altmış ile yetmiş yıl arasıdır. (ilh)


Cevap 5: İnsanlar gibi cinler de ölürler. Zira Allah Te'âlâ'nın şu ayeti umum ifade etmektedir: Her canlı ölümü tadacaktır. Onların ömürlerinin takdirine gelince, açık olan, zikredilen hadis onları da içine almaktadır. Çünkü onlar, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) riasletinin umumiliği içinde bir ümmettirler. Allah Te'âlâ'nın şu ayetleri umum ifade etmektedir: Hani cinlerden bir gurubu, Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) "Susun" demişler, Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi.(29)Ey kavmimiz! dediler, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.(30)Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.(31)Allah'ın davetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler. (Bölümün numarası 2; Page No. 185) Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'ân'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, doğru yola ileten hârikulâde güzel bir kur'ân dinledik...(1)doğru yola iletir,biz ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Sûrenin sonuna kadar.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selâm etsin.


Tags: