Yasin sûresinin 70. ayetinin tefsiri.

(4802) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Allah Te'âlâ şöyle buyurmaktadır: Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. Bu ayetin anlaşılır bir şekilde tefsirini yapar mısınız?


Cevap 4: Allah Te'âlâ buyurur ki: Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.(69)Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. (Bölümün numarası 4; Page No. 285) Bu iki ayetin manası şöyledir: Kafirler, Resulullah'ı (s.a.v.) şairlikle itham edip Kur'â'ın da bir şiirden ibaret olduğunu söylediklerindeAllah Te'âlâ, nebisine şiir öğretmediğini ve ona böyle bir şey de vahyetmediğini söyleyerek onların sözlerini reddetmiş ve onun şair olmasının uygun olmadığını ve ayrıca bu işin ona layık da olmadığını beyan etmiştir. Çünkü o sadık ve emin, hidayete erenlerin önderi olup ümmetine hakkı, hidayeti ve nuru getirmiştir. Şairler ise her bir vadide dolaşıp dururlar. Kendilerine iman edip salih amel işleyenler değil de yoldan çıkmışlar tabi olur. Ahlak ve tabiat açısından O'nunla şairler arasındaki mesafe ne kadar da uzaktır. Daha sonra Allah Te'âlâ, ona vahyettiği şeyin şiir olmadığını, zira onunla şiir arasında üslup ve nazım açısından bir nisbet bulunmadığı gibi manasında da doğruluk, hidayet, öğüt ve ona kulak verip kalbini açık tutan kimse için bir hatırlatma olması açısından herhangi bir nisbet ve uyumluluk bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân, bu kimseye nur ve yol göstericidir, kurtulup saadete ermesine sebep olur. Allah Te'âlâ buyurur ki: Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.(69)Diri olanları uyarsın diye. Yani : Resul (s.a.v.) Kur'ân ile; insan ve cinlerden diri olanları uyarsın, imandan yüz çevirmenin kötü sonuçları sebebiyle onları korkutsun, azap sözü de Allah'ı, Resulünü ve Kur'ân-ı Kerim'de gelen şeyleri inkar edenler üzerine hak olsun, demektir. (Bölümün numarası 4; Page No. 286) Bu iki ayette kafilerin, Resulullah'ı (s.a.v.) şair olmakla ithamlarına ve Kur'ân'ın şiirden ibaret olduğu iddiasına reddiye vardır. Ayrıca bu ayetlerden; Resulullah'ın (s.a.v.) ve Kur'an'ın kıymetlerinin yüce olduğu, aynı zamanda Resulullah'ın (s.a.v.) risaletinin bütün kainatı kuşattı da anlaşılmaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: