Yılan oynatan, sihir yapan ve tılsım ...satan

Birinci ve ikinci soru, (5845) no'lu fetvadan: Soru 1: Ben baba ve dededen müslüman olduğum gibi, yine kalp, iman ve amel olarak ta bir müsülmanım. Bilmediklerim hariç, islam'ın bildirdiği her şeyi yapıyorum. Müslüman kardeşlerimden bir arkadaşım var. Yine bir çok zaviyesi bulunan Şeyh ibn Ulve el-Müstağni'ye müntesip Ulviyye tarikatından bir arkadaşım var. Diğerleri ise ateş yalayan ve sihir yapan Hamdeviyye tarikatından. İseviyye tarikatı da aynı. Bunların işi, yılan oynatmak, sihir yapmak, insanları yılanlardan ve cin çarpmasından koruyan tılsımları satmak ve benzeri şeyler yapmaktır. Benim biri ulusal kurtuluş cephesi partisinde, diğeri ise müslüman izcilerde mücadele eden kardeşim var. Bu tarikatlardan hangisi doğru? Bu tarikatların yaptıkları ve bu tarikatlara mensup olanlar mükafatlandırılacaklar mı, yoksa hesaba mı çekilecekler? Bunlardan kim doğru, kim hatalı ben bilmiyorum. Bana doğruyu gösteriniz. Bu, islam fıkhı konusunda ulaşamayacağım bir durum. Yahut, eğer bunlar hurafe ise, bu hurafelerden uzaklaştırıp hayır olan şeye beni yönlendiriniz.


Cevap 1: Doğru olan yol, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman, Allah'ın kaza ve kaderine, hayır ve şerre, tatlısına acısına iman etmek, Allah'ın varlığına birliğine ve Peygamber'in (s.a.v.) bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğine şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, Allah'ın mübarek kıldığı beytini haccetmek, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, islam dininin muzafferiyeti için mücadele etmek, onun korunması ve yayılması yolunda her türlü ezaya sabretmek, müslüman cemaatıyla beraber olmak, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek gibi, Allah Te'âlâ'nın kitabının getirdiği ve resûlü'nün (s.a.v.) beyan ettiği İslam'ın yoludur.Kim bu yol üzere ise, onun yolu doğrudur. Ondan bir şeye muvafık olana, muvafık olduğu kadarıyla hayır ve sevap vardır. Ondan bir şeye muhalif olana ise, muhalif olduğu kadar hata ve şer vardır.Sihir yapma, tılsım yazma, nazarlık asma ve kahinlik yapmaya gelince, bunların hiç birisi caiz değildir.


Tags: