Vakfedilen şeye tahsis edilenler başka şey için teberrü' olarak harcanamaz

(20439) no'lu fetva: Soru : Huvtat'ü Beni Temim'de İlim Enstitüsünün civarında kerpiçten yapılmış bir ev vardır. Kullanılamaz hale gelmiştir. Bu vakfiye ile her sene kurban kesilmektedir. Kalan miktar ile şadırvana sarf edilmektedir. Vakfiyenin belgesinde de öyle yazmaktadır. Bu bina varisleri tarafından enstitüye genişletme amacıyla hibe edilmiştir. Vakfı da ilim ve talebeler için kılınmıştır. Enstitüde buna acilen ihtiyaç duymaktadır. Vadinin kenarında olması sebebiyle sele maruz kalmış ve birçok eşyası telef olmuştur. Temel sarsılmış ve çökme tehlikesi belirmiştir. Bu evi oraya eklemekten başka çare yoktur. Ev çarşının doğu tarafındadır. Su geçiren mevcut kapılar kapatılacak ve yeni kapılar açılacaktır. Üniversiteye defalarca başvurduk kamulaştırılmasını istedik, ancak mümkün gözükmüyor. Zor durumdayız. Yağmur mevsimlerinde içeriye suların girmesi tehlikesi altındayız. Bizler öğretim üyeleri ve talebeler olarak sizlerden buranın bize vakf edilebilmesi hususunda görüşlerinizi istirham ediyoruz. (Bölümün numarası 16; Page No. 110)  Şadırvana gelince, kullanılamaz hale gelmiştir. Enstitünün duvarında abdest için tuvalet ve şadırvan yapacağız.


(Bölümün numarası 16; Page No. 111)  Cevap : Alanı belli olan bir vakıf, sorumluları tarafından enstitü vb. hayır yerlerine harcanamaz. Vakıfta edilemez. Çünkü vakfiyenin vakfedenin belirttiği şekilde uygulanması vaciptir. Kullanılamaz hale geldikten sonra, vakfın dengi veya başka yere naklinin yetkisi mahkemenindir. Yetkili merci odur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: