Tîcani tarikatına tabi bid'atçı bir imamın arkasında namaz kılmanın hükmü

(2089) no'lu fetva: Soru: Bid'atçı ve özellikle Ticaniyye tarikatına mensup tarikat ehli imamların arkasında namaz kılma konusunda fakihlerin görüşleri farklı farklıdır. Daha önce Medine'de Daru'l-Hadis müdürlüğü yapan Şeyh Abdurrahman b. Yusuf el-Afriki'nin (Allah rahmet etsin) "El-Envaru'r-Rahmaniyye fi Hidayeti'l-Fırkati't- Ticaniyye" isimli risalesine muttali (Bölümün numarası 2; Page No. 343) oldum. Orada bu tarikatın mensuplarının inançlarının -Allah onları doğru yola hidayet etsin- sahih olmadığını ve onların, iman, Allah'ın kitabını tasdik ve Resûlü Mustafa'nın (s.a.v.) sünnetine tabi olmaktan daha çok şirke ve dalalete -onlardan Allah'a sığınırız- daha yakın olduklarını izah etmiştir. Bid'atçı Ticaniyye tarikatına tabi bir imamın arkasında namaz kılmak sahih midir? Eğer cevap hayır ise, oturduğu kentteki camilerde bid'atçı bir imamdan başka bir imam bulamadığı zaman evinde ailesiyle beraber namaz kılabilir mi? Ticaniyye tarikatı mensubu bid'atçı namazını bitirdikten sonra camide cemaatle namaz kılmak caiz midir? Bu ise, düşüncelerde karışıklığa ve müslümanların safları arasında tefrikaya sebep olur.


Cevap:Ticâniyye fırkası küfür, dalalet ve Allah Te'âlâ'nın izin vermediği, dinde bid'at ihdas etme yönünden fırkaların en şiddetlilerindendir. Onların tarikatı üzere olanların arkasında namaz kılmak sahih değildir. Ticaniyye tarikatına ve ibadetleri ve amelleri Muhammed b. Abdullah'a (s.a.v.) ittibaya benzemeyen diğer bid'atçı tarikatlara tabi olmayan bir imamı araması müslümanın imkanı dahilindedir. Bid'atçı olmayan bir imam bulamazsa, fitneden ve bid'atçının zararından emin olduğu zaman, müslümanların camilerinden her hangi bir camide namazını cemaatla eda eder. Bir bid'atçının musallat olduğu bir memlekette ise, ailesiyle beraber yahut kendinden emin olduğu her hangi bir mekanda cemaatla namazı eda eder. Sünnetin ikame edildiği ve bid'atlarla mücadele edilen bir memlekete hicret etme imkanı bulduğun zaman, bunu yapman sana vacip olur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: