Sihiri sihirle çözme

İkinci soru, (9295) no'lu fetvadan: Soru 2: İnsanlardan bir çoğu şöyle diyorlar: Adamlardan birine bir sihir yapılmış, bu sihiri çözdürmek için bir şahsa gidiyorlar ve o da büyü ve benzeri bir şey yapıp, fiili olarak sihirin çözüldüğünü görüyoruz. Bu konuda zat-ı âlinizin görüşü nedir?. Resûlüllah'a (s.a.v.) fiili olarak sihir yapıldı mı?.


Cevap 2: Sihirin sihirle çözülmesi caiz değildir. Aynı şekilde kendisine yapılan sihiri çözdürmek için kahinlere gitmek yahut onları sihir yapılanın yanına getirmek caiz değildir. Bazen zikredildiği şekilde sihirin çözdürülmesi gerekse de, bunun için muska ve nazarlıkların takılması da caiz değildir. Fakat "Fâtiha" suresi, "Ayetü'l-Kürsi", "İhlâs" suresi, "Nas ve Falak" sureleri ve diğer Kur'ân sureleri ve ayetlerinden okumak suretiyle, kendisine sihir yapılana rukye yapılabilir. Aynı şekilde Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen dua ve zikirlerle de rukye yapılabilir. Mesela şunun gibi: Ey insanların Rabbi olan Allahım, bu sıkıntıyı gider. Şifa ver, şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiç bir hastalık bırakmasın. Mesela: Allah'ın adıyla, sana ızdırap veren her şeyden ve her nefsin şerrinden yahut her hasetçi gözden sana şifa dilerim. Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla, sana ızdırap veren her şeyden şifa dilerim. Bunu üç kere tekrar eder. (söyler) Zira bu, Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilmiştir. Sana, Nevevi'nin "el-Ezkar" kitabına, İbn Teymiyye'nin "el-Kelimü't-Tayyib" kitabına, İbn Kayyim el-Cevziyye'nin "el-Vabilü's-Sayyib" kitabına ve "Kitabü't-Tevhid" ve "Fethu'l-Mecid" kitaplarında neşredilen bölümlere müracaat etmeni tavsiye ederiz. Buhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre, Peygamber'e (s.a.v.) sihir yapılmış ve Allah bundan, onu şifaya kavuşturmuştur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: