"Sesim mahluktur" sözü üzerinde âlimlerin ihtilaf etmeleri

(20053) Sayılı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : İmam Ahmed (rah.a.) es-Sünne isimli kitabında der ki: "Kim derse ki Kur'ân okurkenki seslerimiz mahluktur, o kişi cehmîdir." İmam Ebû Hanife (rah.a.) ise el-Fıkhü'l-Ekber isimli eserinde der ki: "Kur'an okurken çıkardığımız seslerimiz mahluktur." Selef bilginleri Kur'ân'ın Allah'ın kelamı olup yaratılmadığı konusunda görüş birliği etmişlerken, Kur'ân okuyucusunun sesinin mahluk olup olmadığı kanusunda ihtilaf etmişlerdir. Oysa kulların sesleri yaratılmış iken Kur'ân Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Bu meselenin doğru cevabını öğrenmeyi umuduyla konu hakkında Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye ile öğrencisi İbnü'l-Kayyim'in (Allah ikisini de esirgesin) görüşlerinin de açıklanmasını rica ediyorum.


Cevap : Kur'ân ile ilgili Ehli's-sünnet ve'l-Cemaat'in savunduğu ve Kitap ve Sünnet'in delalet ettiği inanılması zorunlu inanç şudur: Kur'ân, bütün harfleri ve manalarıyla Allah'ın hakiki kelamıdır, indirilmiştir ve mahluk değildir. Allah'la başlamıştır, yine Allah'a dönecektir. Okunurken de yazılırken de yüce Allah'ın kelamıdır. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Mukaddes sahifelerde (yazılı)'dır.(13)Tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış. (sahifelerde) (Bölümün numarası 3; Page No. 22)  (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.(2)O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Buna göre okuduğumuz Kur'ân yüce Allah'ın kelamıdır. Biz onu kendi hareke ve seslerimizle okusak da kelam Bâri Teâlâ'nın kelamıdır. Ancak ses kârînin sesidir.Başarı Allah'tandır! Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashabına salat ve selam olsun.


Tags: