"Sen olmasaydın yeri göğü yaratmazdım" hadisi uyduruktur

(Bölümün numarası 1; Page No. 465) İkinci soru, (6756) no'lu fetvadan: Soru 2: "Sen olmasaydın yeri göğü yaratmazdım" hadisi zayıf mıdır yoksa uyduruk mudur?


Cevap 2: İmam El-Acluni insanların dilinde yaygınlaşan hadisleri aydınlattığı Keşfu'l-Hafa adlı eserinde der ki: İmam Es-Sağani onun uyduruk olduğunu söyler. Acluni de der ki: Ben derim ki: Hadis olmasa da manası doğrudur. Biz de diyoruz ki: O lafız bakımından da, mana bakımından da batıldır. Çünkü Allah teâlâ aslında mahlukatı kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır. Yüce Allah'ın şöyle buyurduğu gibi: Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yer ve göğün veya başka mahlukatın Hz. Peygamber için yaratıldığına dair Hz. Peygamberden sabit olan bir hadis yoktur. İmam Muhammed b. Ali eş-Şevkani uyduruk hadisleri anlattığı: el-Fevaid el-Mecmua fi'l-Ahadis el-Mevzua adlı eserinde şöyle der: Es-Sağani şöyle der: Bu hadis uyduruktur. Allah teâlâ'nın şu ayeti buna delalet etmektedir: Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: