Selef kelimesinin açıklaması ve Selefiler kimlerdir?

Selef, ehl-i sünnet ve'l-cemaat'tır. (6149) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: "Selef" kelimesinin açıklamasını istiyorum, Selefiler kimlerdir. "el-Akidetü'l-Vasitiyye" kitabı hakkında bir nebze bilgi istiyorum. Kehf suresinin 1-5. ayetlerinin tefsirini istiyorum .


Cevap 2: Selef: Sahabe ve kıyamete kadar onların yolunda gidecek olanlardan Hz. Muhammed'e (s.a.v.) tabi olan ehl-i sünnet ve'l-cemaattır. Naciye Fırkası hakkında soru sorulunca Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Onlar bugün benim ve sahabemin sünneti üzerine olanlardır. Kehf suresinin ilk beş ayeti şunlardır: Hamd olsun Allah'a ki, O, kuluna (Muhammed'e),kendisinde hiçbir(tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.(1)O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedi kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek(2)Kendileri için, içinde ebedi kalacakları(3)Ve "Allah evlat edindi" diyenleri uyarmak için(4)Ne onların (Allah evlat edindi, diyenlerin), ne de atalarının bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük oldu! Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. (Bölümün numarası 2; Page No. 241) Bunun manası, önce Allah Te'âlâ kendi zatını övmektedir. O, celali ve kemali sıfatlarında ve mülkünde ve maddi ve manevi olarak yaratıklarına nimetleri ihsan etmesinde ortağı olmayan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan tek olan varlıktır. Bu nimetlerin en yücesi ve büyüğü elçisi Hz. Muhammed'i (s.a.v.) bütün alemlere fazlından bir rahmet olarak göndermesi ve dosdoğru bir kitap olarak ona Kur'ân'ı indirmesidir. Kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan, Kendisinde bir ihtilaf, bir çelişki ve bir tenakuz yoktur. Bilakis bazısı bazısını teyit eder ve bazısı bazısını tasdik eder. Allah onunla, hidayetine tabi olanları esenlik yoluna hidayet eder ve onunla, yolundan sapıp emrine isyan edenleri ve haddini aşanları bu dünyada ve ahirette şiddetli bir azaptan sakındırır. Ve müminlere müjdelemek Allah'ı kemal sıfatlarıyla tavsif eden ve O'nu şirkten, arkadaş ve çocuk edinmekten tenzih eden, salih amel işleyen ve O'nun hadlerini muhafaza eden müminler için büyük bir mükafat, dünyada hemen verilecek bir zafer ve ahirette ebedi nimetler vardır. Kendileri için, içinde ebedi kalacakları Onlar ondan hiçbir şekilde uzak kalmayacaklar, cennet de onlardan uzak olmayacak, sınırsız bir mükafat. Zulum ve düşmanlık olarak O'nu noksan sıfatlarla itham edenleri çetin azabıyla ikaz ediyor. Onlar cahilliklerinden dolayı ve iftira ederek şöyle demişlerdi: "Allah çocuk edindi." Zira onların ve daha önce atalarının bu konuda bir bilgileri yoktur. Bu, ahmaklıklarından ve basiretlerinin kör olmasından dolayı sonra gelenlerin öncekileri taklit ettiği tevarüs eden eski bir cehalettir. Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük oldu! (Bölümün numarası 2; Page No. 242) Kalplerinde yerleşmiş ilmi bir dayanak olmaksızın, ağızlarından çıkan bu söz çirkinlik ve şenaat yönünden ne kadar da büyüktür. Onlar ancak yalan söylerler ve iftira ederler."El-Akidetü'l-Vasitiyye" kitabına gelince, bu, kitap ve sünnetten delilleri ihtiva eden ehl-i sünnet ve'l-cemaat akidesini içine alan değerli bir kitaptır. Onda bulunanlara inanmanı ve ona davet etmeni sana tavsiye ederiz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: