Selam vermek farzdır

(Bölümün numarası 7; Page No. 67)  Selam vermek namazdandır. (Bölümün numarası 7; Page No. 68) (2294) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Namazdan çıkmak için selam verme hakkında varid olan bir defa ''es-selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh'' ve ''es-selamu aleykum'' hakkında ne dersiniz?


Cevap 3: İlk olarak: Selam farzdır. Nitekim Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Namazın sonu selamdır. Bunu Nesai dışındaki beş sünen sahibi rivayet etmiştir. Tirmizî de şöyle demiştir: Bu, bu konuda en sahih ve en güzel rivayettir. Uzun bir hadiste de Aişe (r.anha) şöyle demiştir: Namazı selamla bitirirdi. Bunu Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. İkinci olarak: Musalli (namaz kılan kimse), sağ ve soluna selam vererek namazdan çıkar. Namazlar hakkında Resulullah'ın (s.a.v.) uygulamasından mahfuz olan da budur. Bunu beş imam rivayet etmiş olup Tirmizi de onu İbn Mesud'tan (r.a.) sahihlemiştir: Peygamber (s.a.v.) "esselamü aleykum ve rahimetullah, esselamü aleykum verahmetullah" diye sağına ve soluna selam verir ve yanağının beyazlığı görünürdü. Ayrıca Amir b. Sa'd'dan, onun da babasından şeklinde şöyle rivayet eder: (Bölümün numarası 7; Page No. 69) Ben Peygamber'i (s.a.v.) görüyordum, sağına ve soluna selam verir, yanağının beyazlığı görünürdü. Bunu Ahmed, Müslim, Nesai ve İbn-i Mace rivayet etmiştir. Bu iki hadis ve bunların manasında olan diğer hadisler ile, iki defa selam vermenin meşruluğunu kabul edenler istidlal etmişlerdir. Şevkani der ki: İki defa selam verme hakkında gelen rivayetlerin çokluğu, bazısının sahih, bir kısmının da hasen olup fazlalık içermesi sebebi ile hak olan budur. Bir defa selam verme hakkında varid olan hadislerin aksine bunun müsbit olması da böyle olduğunu gösterir. Ayrıca bu, az olmasının yanında aynı zamanda zayıftır.Hüccet olmaya elverişli değildir. Hüccet olsa bile iki defa selam verme hakkındaki hadislere muarız olması sebebi ile elverişli değildir.Üçüncü olarak: Selam: Daha önceki hadislerde geçtiği gibi ''es-selamu aleykum ve rahmetullah'' şeklindedir. Müslim'in, Sahih'inde, Cabir'den (r.a.) rivayet ettiğine göre o şöyle söylemiştir: Peygamber'le (s.a.v.) namaz kıldığımız zaman şöyle derdik: Esselamü aleykum ve rahmetullah, esselamü aleykum ve rahmetullah. (selam verirken) her iki tarafa eliyle işaret etmiştir. Ayrıca Ebu Davud Sünen'inde, Vail b. Hucr'dan (r.a.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: Peygamber (s.a.v.)le birlikte namaz kıldım, sağını "esselamü alaykum ve rahmetullahi ve berakatüh" ve soluna "esselamü aleykum ve rahmetullah" diyerek selam verirdi. Hafız, Fethu'l-Bari'de şöyle der: Onun (hadisin) senedi sahihtir. Bu, Resulullah'ın (s.a.v.) onu bazen yaptığına hamledilir. Fakat çoğunlukla ise bu konudaki hadislerin arasını cem bakımından ''es-selamu aleykum ve rahmetullah'' dediğine hamledilir. (Bölümün numarası 7; Page No. 70) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: