Sahabelerden (r.a.) cennetle müjdelenmiş olanlar

( 9450) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Cennetle müjdelenenler kimlerdir?


Cevap 4: Cennetle çok sahabi müjdelenmiştir. Bunların ilk on tanesi şunlardır: Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, ez-Zübeyr, Sa'd b. Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde b. el-Cerrah, Said b. Zeyd ve Abdurrahman b. Avf. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: