Sünnilik ( Ehli sünnet ) ve Şiilik (Şia) Arasındaki Farklar

Sünnilik ( Ehli sünnet ) ve Şiilik (Şia) Arasındaki Farklar. Birinci soru, (8852) no'lu fetvadan: Soru 1: Sünnilik ( Ehli sünnet ) ve Şiilik (Şia) Arasındaki Farklar ve Ehl-i Sünnete en yakın taraflarını açıklamanızı rica ediyorum?


Cevap 1: Ehl-i Sünnetle Şiilik arasında; tevhid, peygamberlik, imamet v.b. hususları ilgilendiren konularda çok fark vardır. Bu konuda birçok ilim adamı kitap yazmıştır. Şeyhü'l-İslam İbn Teymiye'nin (Minhacü's-Sünne), Şehristani'nin (el-Milel ve'n-Nihal), İbn Hazm'ın (Fasl) Muhibbü'd-Dîn el-Hatîb'in (Hutûtu'l-Arîda) ve Muhtasaru't-Tuhfetü'l-İsna Aşeriyye gibi kitaplara bu konuda müracaat edebilirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: