Sünnet ve Akide ile ilgili kitaplar hangileridir?

(9668) no'lu fetvanın onuncu sorusu: Soru 10: Sünnet ve Akide ile ilgili kitaplar hangileridir?


Cevap 10: Birincisi, Kütüb-i Sitte'den oluşan altı kitaptır ki onlar; Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, ( Sünen-i İbn-i Mâce ] , (Malik'in Muvatta)sı, ] (Müsned-i Ahmed ] ve (Sünen-i Darimi ]İkincisi de: İbnu'l-Kayyım'a ait Zadu'l-Mead fi Hedyi-Hayri'l-İbad, Şeyhulislam İbni Teymiye'ye ait el-Kaidetü'l-Celiyye, (Bölümün numarası 4; Page No. 374) Kitabu'l-İman ve Minhacu's-Sünne, İbnu'l-Kayyım'e ait İğasetü'l-Lehfan, el-Kasidetü'n-Nuniyye ve İ'lamu'l-Muvakkıin.Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam eylesin.


Tags: