Ruhlarda Reenkarnasyon olayı demesinin gereçeği

(Bölümün numarası 2; Page No. 433)  Ruhlarda Reenkarnasyon. (Bölümün numarası 2; Page No. 434)  Ruhun bir insandan başka insana geçmesi. Üçüncü ve beşinci sorular, (5167) no'lu fetvadan: Soru 3: Felsefe hocası bizlere: Ruhların bir insandan diğer bir insana geçtiğini söylemişti. Bu doğru mudur? Bunun doğru olduğu düşünülürse, eziyet çeken ve hesap gören varlık ruh olduğuna göre, başka kimselere geçtiği takdirde o insan mı hesaba çekilecektir?


Cevap 3: Felsefe hocasının sizlere bahsettiği "Ruhların bir insandan başka bir insana geçtiği" olayı doğru değildir. Bu konuda aslolan şu ayet-i kerimedir. Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şahit olduk, dediler. Bu ayetin tefsiriyle ilgili imam Malik'in El-Muvatta adlı eserinde Ömer b. el-Hattab'a şöyle sorulduğunu nakletmiştir: Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şahit olduk, dediler. Hz. Ömer de, (Bölümün numarası 2; Page No. 435)  (r.anh.) bu sorunun Allah resulü'ne sorulduğunu ve resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Yüce Allah Adem’i yarattı. Sonra sağ eliyle sırtını sıvazladı ve oradan zürriyetinin bir kısmını çıkardı. Ardından: "Bunları cennet için yarattım. Bu yüzden cennet ehlinin ameliyle amel edecekler" dedi. Sonra bir kez daha sırtını sıvazladı ve oradan zürriyetinin bir diğer kısmını çıkardı ve şöyle dedi: “Bunları cehennem için yarattım, ve cehennem ehlinin amellerini işleyecekler". Hadis İmam İbn Abdi'l-Ber şöyle demiştir: Bu hadisin manası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir şekilde ve sabit bir çok rivayetle bize ulaşmıştır. Bu hadis Ömer b. el-Hattab , Abdullah bin Mesud, Ali b. Ebî Talib, Ebu Hureyre (Allah hepsinden razı olsun) ve daha başka kimseler tarafından nakledilmiştir. Bu konuda Ehlü's-Sünne ve'l-Cemaat ittifak etmiş ve şöyle demişlerdir: Ruhların bir bedenden diğer bir bedene geçmesi iddası, reenkarnasyon'a inanan kimselerin sözüdür ve onlar insanların en nankörüdür. Onların bu iddiası en asılsız iddiadır.


Tags: