Rahmân'ın velileri, şeytânın velileri

(Bölümün numarası 1; Page No. 636)  Büyücülük (2161) no'lu fetva: Soru: Bizde "Dervişler Tarikatı" var. Bizim de akrabamız olan onlardan biri, bu tarikatın sahibi olan kişiden su içti. O kimse okuma yazması olmayan bilgisiz biri. İnasanların önünde sihir veya şarlatanlık yapabilecek biri değil. Bununla beraber karnına kesici aletlerle vuruyor, hancer, kılıç, silahla ateş etme gibi. v.s. Şunu da ifade edeyim ki, bu zat İslama bağlı dindar değil. Allah'ın (a.c.) farzettiği namaz, oruç ve diğer farzları yapmaz. Bu konuda İslamın görüşünü sizden istirham ediyoruz. Vurmaktaki sır nedir? Bu durumun bizde, Arap ülkelerinde ve diğer İslam ülkelerinde bulunması hasebiyle cevabı yazılı olarak istiyoruz.


Cevap: Allah peygamberler silsilesini Muahmmed (s.a.v.) ile sonlandırmıştır. Bu dini metinlerde de böyledir. Ümmetin icması da böyledir. Allah te'âla şöyle buyurur: Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Hz. Rasulullahtan gelen ve kendisinin Peygamberlerin sonuncusu olduğunu açıklalayan hadisler mütevatirdir. Bu konuda müslümanlar icma etmişlerdir. Evliyalar iki çeşittir: (Bölümün numarası 1; Page No. 637)  Rahmanın evliyaları ve Şeytanın evliyaları. Allah (a.c.) kitabında Rasulullahın sünnetinde de belirtilmiştir ki, Allah'ın insanlar arasında evliyaları vardır. Şaytanlaın da evliyaları vardır. Bu ikisini birbirinden ayırmıştır. Allah te'âlâ şöyle buyurur: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.(62) Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır.(63) Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir. ve Allah te'âlâ şöyle buyurur: Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürürler. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. İmam Buharinin ve başkalarının da rivayet ettiği hadiste, Ebu Hureyre r.a. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediğini rivayet etti: Allah Teâla hazretleri şöyle ferman buyurdu: "Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim". Hadis. Hz. Peygamber Allah (a.c.)'den rivayetle şunu açıkladı. Her kim, Allah'ın evliyalarına düşmanlık yaparsa, Allah da onlarla savaşır. Allah (a.c.) Şeytanın evliyalarını zikretmiştir. Ve Allah şöyle buyurur: Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!(98) Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur.(99) Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır. Allah te'âlâ şöyle buyurur: Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. (Bölümün numarası 1; Page No. 638)  Allah teala şöyle buyurur: Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.(27) Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: "Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah te‘âlâ şöyle buyurur: Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Allah te'âlâ der ki: . Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz. Hz. İbrahim şöyle demişti: Babacığım! Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. Allah te'âlâ şöyle der: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Ayetler bu şekilde devam eder. Ve şurada da Allah a.c. şöyle buyurur: Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin. Buhari ve Müslim'de şu hadis sabittir ki, Amr b. el-As (r.a.) dedi ki Rasulullahı gizlemeden açıkca şöyle derken işittim: Falan oğulları, benim dostlarım değildir-akrabalarından bir grubu kastediyor-.Benim dostum Allah ve salih müminlerdir. Rahmanın evliyalarıyla, Şeytanın evliyaları arasında şu fark vardır. Rahmanın evliyaları (Bölümün numarası 1; Page No. 639)  onlar mümin mütteki olanlardır. Allah tealanın şöyle buyurur: Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.(62) Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır. Şeytanın evliyaları ise onlar Allah'a düşman olup, şeriatını terkedenlerdir. Allah'ın en faziletli evliyası peygamberleridir. Allah (a.c.) Peygamberleri elinde mucizeler ve kerametler gösterir. Evliya olan kullarının elinde de kerametler gösterir. Şeytanın evliyasında ortaya çıkanlar ise, şeytani hallerdir. Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye (r.a.) diyor ki: Mucize kelimesi dil bakımından olağan üstü her şeyi kapsasa da, İmam Ahmed b. Hanbel ve başka mütekaddim imamlar onları ayetler. diye tanımlamışlardır. Ancak birçok müteehhir âlim, bu ikisini birbirinden ayırıp, mucizeyi peygamberlere, kerameti de evliyaya has kılıyorlar. Aralarındaki ortak nokta olağan üstü olmasıdır. Bu nokta aydınlandıktan sonra, zikredilen şahsın Şeytanın evliyalarından biri olduğu, yaptığı işlerin de, şeytani haller olduğu ve insanları şaşırtmak ve kandırmak için göz boyadıkları anlaşılmıştır. Yaptıklarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Yaptıkları şeytanların yardımıyla göz boyamaktır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: