Peygamber (s.a.v.)'in doğu tarafında işaret ettiği fitneden maksat

İkinci soru, (6667) no'lu fetvadan: Soru 2: Peygamber (s.a.v.)'in şu hadisinde bahsettiği fitne nedir?. Abdullah b. Ömer Resulullah (s.a.v.)'in doğuya dönmüş bir şekilde iken şöyle buyurduğunu işittiğini rivayet eder: Dikkat edin, fitne buradadır. Dikkat edin, fitne buradadır. Şeytan boynuzu oradan çıkar.


Cevap 2: Buradaki fitneden maksat; Küfürdür. Bu hususta Müslim Ebu Hureyre (r.a.)'den, Resulullah ( s.a.v. )'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: (Bölümün numarası 3; Page No. 133) Küfrün başı doğu tarafındadır. "Küfrün başı" demek yani, "küfrün çoğu doğudadır" anlamındadır. Kadı Iyâz'ın şu delili nakledildi: Denildi ki: Doğu sözüyle, Fars (İran) kasdedilmiştir. Çünkü Fars o zamanlar büyük bir memlekettir. Hadisin geri kalan kısmında "Ehl'i-veber" rivayeti vardır. İran ise veber ehli değildir. Denilmiştir ki: Bundan Necd kasdedilmiştir, Orası da Rabiʻa ve Mudar kabilesinin yeridir. Ve orası da doğudur. Çünkü İbn Ömer Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etti: Allah’ım. Şam’ı ve Yemen’i bize mübarek kıl. Oradakiler: “Ey Allah’ın Resulü, Necid’i de…” dediler. Allah resulu (s.a.v.), “Orada (Necd) depremler ve taun görülecektir ve şeytanın boynuzu oradan ortaya çıkacaktır!” buyurdu. Diğer bir rivayette şöyle demişti: Ey Allahım! Mudar kabilesini daha beter çiğne (mahvet). O gün doğu halkı Mudar kabilesidir ve Peygambere muhaliftirler. Başka bir yerde Peygamber (s.a.v.)'in Mudar kabilesine bedduası sebebiyle, Huzeyfe (r.a.) der ki: Mudar kabilesi Allah'ın hiçbir kulunu bırakmadılar, hepsini fitneye koydular ve öldürdüler. Aynı şekilde Hüzeyfe onlara; Osman (r.a.)'ın yanına girdiklerinde odasını ve evini doldurduklarında, Mudar kabilesinin zulmü her Allah'ın kulu için devam etti ve sonuçta hepsini fitneye sürükledi ve öldürdü, dedi. Denildi ki: Yani, bu Irak'ta ilk dönemlerde meydana gelen olayları kastetmektedir. Cemel günü (savaşın olduğu gün), ve Sıffîn günü, Harura, Benî Ümeyye fitnesi, Abbasoğullarının davetçilerinin isyan çıkışı gibi olaylar, (Bölümün numarası 3; Page No. 134) yeryüzünün şiddetli fitnelerle dolması, Bütün bu olaylar Necd ve Irak'ın doğusunda meydana gelmiştir. Ve Havaric ( Hariciler)le ilgili bir hadiste: "Doğudan bir kavim çıkacak" Bunun üzerine küfretmek, nimeti inkar demektir. denilmiştir ki Yani, Küfür gerçektir küfrün başı da Deccal'dır. Çünkü deccâl doğudan çıkacaktır. İmam Nevevi; Müslim şerhindeki şu hadisi şerifin (yorumunda) dedi ki: Şeytanın boynuzu Rabiʻa ve Mudar'da doğar (ortaya çıkar.) Şeytanın iki boynuzu ise: kafasının iki tarafıdır. Şöyle de denilmiştir: İnsanları saptırmak için kışkırttığı iki gurubtur. Yine denilmiştir ki: Şeytanın kafirlerden olan taraftarlarıdır. Bundan maksat; اDoğunun bu şekilde tahsis edilmesi şeytanın ve küfrün doğuda yoğunlaşması nedeniyledir. Bir başka hadiste şöyle buyurulmuştur: Küfrün başı doğu tarafındadır. Bu fitne (s.a.v.)'in söylediği dönemde idi. Deccal doğuda, böyle büyük fitnelerin olduğu bir yerde, zalim, küstah ve şiddetli yapılarıyla türklerin inkarcılarının geldiği yerde ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkan o ki; bu hadis uzak yakın orta uzatlıkta bütün doğuyu kastetmektedir. Burada Müseyleme fitnesi, Rabi'a ve Mudar kabilelerinden irtidat edenler ve Arap Yarımadasında diğer fitne çıkaranlar bu çerçevede değerlendirilir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: