Peygamber'in (s.a.v.) şefâ'at edeceği Kur'ânla sabittir

(Bölümün numarası 3; Page No. 470) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 471)  Şefâ'atin çeşitleri (Bölümün numarası 3; Page No. 472)  Altıncı soru, (9184) no'lu fetvadan: Soru 6: Peygamber (s.a.v.) kıyamet günü Rabb'i nezdinde ümmetine nasıl şefâ'at edecektir?. Sahabe, salihler ve melekler günahkarlara nasıl şefâ'at edeceklerdir?. Benim şefa'atım ümmetimden büyük günah işleyenleredir. hadisinin senedi sahih midir, hadis sahih ise manası nedir?.


Cevap 6: Kıyamet gününde peygamber'in (s.a.v.) şefâ'at edeceği ve salihlerin şefâ'at edecekleri Kur'ân'da sapittir. Bununla ilgili Kur'ânda olanı açıklar mahiyette sahih hadisler rivayet edilmiştir. Sorunda işaret ettiğin hadis bunlardan olup, şefaatın çeşitli şekilleri vardır. Şeyh Abdurrahman b. Hasan (Allah ona rahmet etsin) "Fethu'l-Mecid" kitabında ve İbnü'l-Kayyim, şefâ'atın altı çeşit olduğunu söylemişlerdir: Birincisi: Şefâ'at-ı uzma (büyük şefâ'at) ki, Ulü'l-Azm peygamberlerin (salât ve selam onların üzerlerine olsun) şefâ'at dilemekten çekindikleri ve Peygamber'e (s.a.v.) kadar gelip "o şefâ'atı ben dileyeceğim" dediği şefâ'attır. Bu, kıyamet gününde bütün insanların, bulundukları yerde hesaplarının bir an önce görülmesi için, Rablerine şefâ'at istemeleri için peygamberlere gelmeleri anında olacaktır. Bu, hiçbir kimsenin ortak olamayacağı, ona mahsus bir şefâ'attir. (Bölümün numarası 3; Page No. 473)  İkincisi: Cennete girerlerken cennet ehline şefâ'at etmesidir. Bunu, Ebu Hureyre "müttefekun aleyh" olan uzun hadisinde zikretmiştir. Üçüncüsü: Günahları sebebiyle cehennemi hak eden ümmetinden asi olan bir kavme şefâ'atıdır ki, oraya girmemeleri için şefâ'at edecektir . Dördüncüsü: Günahları sebebiyle cehenneme giren tevhid ehlinden asi olanlar hakkındaki şefâ'atıdır. Bununla ilgili peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen hadisler mütevatirdir. Sahabe ve Ehl-i Sünnet bunun üzerinde kesin olarak icma etmişlerdir. Onu inkar edenleri bid'atçılar olarak nitelendirip, her yere bunu duyurmuşlar ve dalalete düştüklerini ilan etmişlerdir. Beşincisi: Sevaplarının artması ve derecelerinin yükselmesi için cennet ehlinden bir kavme şefaatıdır. Bu, hiç kimsenin tartışmadığı şeylerdendir ve hepsi, Allah'tan başka dost ve aracı edinmeyen ihlas sahiplerine hastır. Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurduğu gibi: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; Altıncısı: Azabının hafifletilmesi için cehennem ehlinden bazı kafirler hakkındaki şefaatıdır. Bu sadece Ebu Talib'e hastır . Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: