Nişanlı melekler açıklaması

Dördüncü soru,(6150) no'lu fetvadan: Dördüncü soru: Ali İmran suresinin 125. ayetinde geçen nişanlanmış melekler yorumu ( açıklaması) nedir?.


Cevap 4: Müfessirlerden İbn Cerîr ve İbn Kesir ve başka müfessirler bu kelimeden neyin kasd edildiğini açıklamışlar: İbn Cerîr "Müsevvimin " kelimesinde iki kıraat olduğunu açıklamıştır. "Vav'ın" (Bölümün numarası 4; Page No. 206) üstün ve esre ile okunduğunu belirtmiş, ama kendisi esre ile okunan kıraatı tercih etmiştir. Şöyle demiştir: ( Bu iki kıraatten en doğrusu kesre ile okuyanların kıraatıdır. Çünkü sahabeler ve tabiinlerden gelen haberler, meleklerin, kendilerini nişanladıkları yönündedir. Nişanlama Allah'a nisbet edilmemiştir.....) kasdedilen bitti. İbn Cerîr melekleri ayırt eden nişan ve alametlerin ne şekilde olduğuyla ilgili bir kaç görüşü beyan ettikten sonra Ebu Cafer şöyle buyurduğunu söylemektedir: "Resulullah (s.a.v.) sahabelere: "Nişanlanın melekler nişanlanmışlar." Ebü Üseyd "Melekler, kuyruğunu omuzların arasına sarktıkları sarı sarıkları başlarına takarak çıkmıştılar." Başka alimler ise: "Müsevvimin" yani nişanlanmışlar demektir. İşte tüm bu rivayet ve görüşler gösteriyor ki bizim tercih ettiğimiz kıraat daha sahihtir. Melekler kendilerini nişanlamıştılar. Ayrıca bu iki konuda daha fazla bilgi için İbn Cerîr ve İbn Kesir tefsirlerine başvurmanı tavsiye ediyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: