Neslinden erkek olana ve ondan sonra gelen nesle şeklinde vakıf yapmıştır. Daha sonra nesli de kesilmiştir

(17) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bilimsel Araştırma ve Fetva Komisyonu, sayın el-Baha Mahkemesinin başkanından 4759 sayı ile 6/11/1391 h. tarihinde Bilimsel araştırma, Fetva, Davet ve Rehberlik idaresinin başkanına gönderilen ve 39/2 sayı ile 13/1/1392 h. tarihinde Alimler Konseyi Genel Sekreterliğinden komisyona havale edilen fetva talebine muttali olmuştur. Daha sonra bu soru Bilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu'na gönderilmiştir. Soru şudur: (Bölümün numarası 16; Page No. 120) Muhammed b. Ahmed, vakfetmek istediği varlıklarının durumudur. Ekte vakfiyenin amacını göreceğiz. Sizlerden bu talebiyle ilgili ne yapılması gerektiğini söylemenizi istirham ediyoruz. Tasdik ve ikrar için bizlere bu minvalde talepler gelmektedir. Muhammed b. Ahmedin vakfiyesinde yazan şudur: Malımın mülkünü kendime ait kılarak, fer'ini benden sonra gelen neslime vakfetmek istiyorum. Bir toplantı yaparak, zikredilen belgedeki bütün mülkümü vesikada yazan şartlara binaen vakfettim. Belgeyi incelemenizi, tasdik etmenizi ve gereğine binaen şer'i (kanuni yaptırımı olan) bir belge düzenlemenizi istirham ediyorum.


(Bölümün numarası 16; Page No. 121) : Komisyon belgeyi inceledikten sonra aşağıdaki cevabı yazmıştır: Vakfiyenin belgesinde yazdığına göre, Muhammed b. Ahmed şahitler huzurunda şunu açıkça ikrar etmiştir: Bahsi geçen bütün mal varlığını oğlu Ahmed b. Muhammed'e ve nesilden nesile olmak üzere erkek nesline vakfetmiştir. Birinde nesil kesilirse en yakın asabe olana dönülür. Eğer nesil tamamen kesilirse vakfiyenin geliri, mescit masrafı, fakir ve garibanların masrafı olarak verilir. Kızlarına ve oğullarının kızlarına da, kocası olmadıkça nafaka, giyim ve zikredilen evde oturma hakkı vermiştir. Kendisine kefil olan eşi veya evladı olan kızlara her münasebette memleketin adetine göre bir şey verilir. Kızların evlatlarına bir şey yoktur. Vakfiyenin içeriği bundan ibarettir. Dolayısıyla bu vakf-ı ceneftir. (haksızlık barındıran vakıf) Çünkü bazı varislere vermiş bazılarını da mahrum bırakmıştır. Bu vakfettiği mallar, varlığının tamamı veya üçte bir olsa bile yine ceneftir. Çünkü varisleri şeriatın kendilerine verdiği paydan mahrum bırakmaktadır. Bu da Allah'ın sınırını aşmaktır. Bunun men edilmesi gerektiğinin en tercih edilen görüş olduğu açıktır. Bunun üzerine imzalandı.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: