Namazdan sonra grup halinde Hz. Peygambere dua edip açıktan salat ve selam getirmenin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 525) Birinci soru, (4600) no'lu fetvadan: Soru 1: İslamda, cemâ'atle kılınan namazdan sonra, grup halinde Hz. Peygambere açıktan salât ve selâm getirip toplu halde dua etmek, grup halinde Kur'ân'dan bir hizp okumak, her türden musiki seslendirmek ve a'mâ olup arada bir hata eden ihtiyar bir imamın arkasında namaz kılmanın hükmü nedir?.


Cevap 1: Öncelikle, Hz. Peygambere salât ve selâm getirmenin mükafâtı büyüktür. Allah c.c. Kur'an-ı Kerimde Hz. Peygambere salat getirilmesini emir buyurmuş, Allah resulü de bunu teşvik etmiş ve kat kat ecir verileceğini beyan etmiştir: Kim bana bir salavat çekerse Allah ona on salavat sevabı yazar Hz. Peygamberin ismi anıldığında, namazda tahiyyattan sonra, nikâh ve cuma hutbeleri sonrasında v.b. durumlurda Hz. Peygambere salât ve selâm getirmek meşru kılınmıştır. Ne Peygamber'den (s.a.v.), ne sahabesinden ve ne de selef imamları olan Malik , Ebu Hanife , Leys bin Sa'd , Şafii , Evzai ve Ahmed'ten (Allah hepsinden razı olsun) namaz sonrası Allah resulüne grup halinde ve açıktan salat getirdikleri nakledilmemiştir. En faziletli amel, Allah resulü'nün, raşid halifelerin ve sahabe-i kiram'ın sünnetine tabi olmaktır. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Bölümün numarası 2; Page No. 526) İkinci olarak: Dua ibadettir. Fakat, Allah resulü'nün, Hulefa-i Raşidin'in ve ashab-ı kiramın, namazın bitiminde grup halinde dua ettikleri sabit olmamıştır. Dolayısıyla, namaz kılan kimselerin selam verdikten sonra toplu halde dua etmek için toplanmaları sonradan ortaya çıkmış bir bid'attir. Peygamber (s.a.v.)'in şöyle dediği sabit olmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. diğer bir rivayette de: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Üçüncü olarak: Kur'an-ı Kerim'i toplu olarak okumaktaki maksat şayet grup olarak ve tek sesle okumak ise, bu meşru değildir. Çünkü böyle bir okuma şekli Hz. Peygamberden ve sahabe-i kiramdan aktarılmamıştır. Ancak burdaki gaye, birisinin okuyup diğerlerinin dinlemesi veya toplanılan o mekandaki herkesin, vasl ve vakıf durumlarında, hareke ve sükunlar hususunda seslerini başka kimselerin seslerine uydurmayarak, kendi başına okuması meşrudur ve caizdir. Bununla ilgili Allah resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, ve onu ders olarak işlerlerse, üzerlerine huzur ve sekinet iner, rahmet onları kaplar, melekler çepeçevre sarar ve Allah onları kendi yanındakilere zikreder. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yine Abdullah b. Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste o şöyle demiştir: Allah resulü (s.a.v.) kendisine Kur'an okumamı benden istedi. Kendisine:"Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl okurum" dediğimde Hz.Peygamber: "Başkalarından Kur'ân dinlemeyi çok isterim" buyurdu. Ben de Nisa süresini okumaya başladım. Taki şu ayete ulaşınca: Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak! Bana "tamam yeter"dedi. Bir de baktım ki Hz. Peygamberin gözleri yaşla dolmuştu. (Bölümün numarası 2; Page No. 527)  Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Dördüncü olarak: A'ma bir imamın arkasında namaz kılmak caizdir. Hatta Kur'ân'ı, arkasında duran cemâ'atten daha güzel okuyorsa onun arkasında namaz kılmak daha faziletlidir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir topluluğa, içlerinden Allah'ın kitabını en iyi okuyan kişi imamlık eder. HadisŞayet bu kimse namazda hata ediyor ve hatası da, anlamı bozmayacak derecede ise, mümkün mertebe hata etmeyen kimselerin arkasında namaz kılmak daha iyidir. Fatiha suresinde yapmış olduğu yanlış anlamı bozuyorsa bu kimsenin arkasında namaz kılmak batıldır. Nedeni ise a'mâ oluşu değil hata etmesidir. Örneğin إياك نعبد cümlesindeki kef harfini esre olarak okumak, veya أنعمت عليهم daki ت harfini damme ya da kesre olarak okumaktır. Yaptığı yanlışların sebebi, ezberinin zayıf oluşundan dolayı ise, ezberi kendisinden daha iyi olan kimselerin imam olması daha evladır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: