Namazda birden fazla kırâ'atla Kur'ân okumanın hükmü

(Bölümün numarası 6; Page No. 396) Birinci soru, (4276) no'lu fetvadan: Soru 1: Namaz kılarken bir ayeti, bir reka'tta rivayet edilen çeşitli kıra'âtlarla okumak caiz midir?. Mesela: Ceza gününün mâlikidir. ayetindeki "mâliki yevmiddîn" i, "meliki yevmiddîn" şeklinde okumak gibi. Eğer caiz değilse, bunu yapanın hükmü nedir?.


Cevap 1: Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen şey, bildiğimiz kadarıyla namazında, ne Fâtiha'da ne de Kur'ân'ın başka bir kelimesinde muhtelif iki kırâ'atla okumazdı. Bu, Raşid halifelerden ve sahabelerin (r.a.) her hangi birinden de nakledilmemiştir. Dolayısyla böyle bir şey yapmak gerekmez. Kim bunu yapar ve buna devam ederse, Allah'ın ve Resûlü'nün emretmediği bir şeyi dinde ihdas etmiş olur ve bu fiiliyle Peygamber'in (s.a.v.) şu sözüne muhalefet etmiş olur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bir başka rivayet te şöyledir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bu şekilde kılınan namaz ise, sahihtir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: