Namaz kılana selam vermek

7- Namaz kılana selam vermek (2437) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Müslümanın, namazda olan yahut zikir ve dua halindeki müslümana selam vermesi caiz midir?


Cevap3: Birinci olarak: Müslümanın, namazda olan müslüman kardeşine selamla başlaması meşrudur, ancak namazını muhafaza etmek için işaret hariç, namazda iken onun selamını almaz. Zira İbn Ömer'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: Bilal'e dedim ki: (Bölümün numarası 7; Page No. 32)  O namazda iken, Ona selam verdikleri zaman Resûlüllah (s.a.v.) onların selamını nasıl alırdı? Dedi ki: Eliyle işaret ederdi. Hadisi beş İmam rivayet etmişlerdir. Yine onun, Suhayb'tan (r.a.) rivayet ettiğinine göre şöyle demiştir: Namaz kılarken Rasûlüllah'a (s.a.v.) uğradım ve selam verdim, işaretle selamımı aldı. Ravi dedi ki: Ancak "parmaklarıyla işaret ederek" dediğini biliyorum. Hadisi, İbn Mace hariç, beş İmam rivayet rivayet etmiştir. Tirmizi şöyle demiştir: Bana göre her iki hadis sahihtir. Ümmü Seleme'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Ben Peygamber'in (s.a.v.) ikindiden sonra iki rekat kılmaktan nehyettiğini işittim. Sonra ikindi namazını kılınca o iki rekatı kılarken gördüm. Dedi ki: Yanımda ensardan Beni Haram'dan kadınlar olduğu halde yanıma girdi ve iki rekatı kıldı. Ona cariyeyi gönderdin ve şöyle dedim: Onun yanına git ve Ona şöyle de: Ümmü Seleme sana şöyle diyor: Ya Resûlellah, bu iki rekatı nehyettiğini duydum, şimdi onu kıldığını görüyorum. Eliyle geriye gitmesini işaret etti ve cariye geriye gitti. Eliyle işaret etti ve Ondan uzaklaştı. Ayrılınca şöyle buyurdu: Ey Ebu Ümeyye'nin kızı, ikindiden sonraki iki rekatı sordun, Abdülkays oğullarından insanlar geldi ve öğleden sonraki iki rekattan beni meşgul ettiler, bu iki rekat odur. Hadisi Buhari (Bölümün numarası 7; Page No. 33)  ve Müslim rivayet etmişlerdir. Peygamber'in (s.a.v.) ikrarı ve yalnızca işaretle selamı almasından dolayı bu hadisler, namazda olduğu halde, namaz kılana selam vermenin meşru olduğunu ve ancak selamı işaretle alabileceğini göstermektedir. İkinci olarak: Müslümanın, zikir yahut dua halinde bulunan kimseye selam vermesi meşrudur. Çünkü Ebu Vakid el-Leysi'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle nakletmiştir: Bir gün Peygamber (s.a.v.) mescidde insanlarla beraber otururken üç kişi geldi. İki­si içe­ri gi­rip Rasûlüllah'ın (s.a.v.) yanı­na yöneldi, biri dönüp gitti. İki kişi Rasûlüllah'ın (s.a.v.) yanına varınca selam verdiler. Bi­ri­si, hal­ka­da bir boş­luk buldu ve oraya otur­du. Di­ğe­ri ise, onların arkasına oturdu. Öbür birisi ise, dönüp gitti. Allah Rasûlü (s.a.v.) soh­be­ti­ni bitirince şöy­le bu­yur­du­: “Si­ze şu üç ki­şi­nin durumunu haber vereyim mi? Onlardan biri, Allah'a sı­ğın­dı, Allah da onu hi­maye­si­ne al­dı. İkin­ci­si­ne ge­lin­ce, o Allah’tan ha­ya et­ti, Allah da ondan ha­ya et­ti (onu aza­bın­dan emin kıl­dı). Diğe­ri­ne ge­lin­ce, o, bu mec­lis­ten yüz çevirdi­, Allah da on­dan yüz çe­vir­di. Ayrıca Buhari ve Müslim'de Ebu Hüreyre'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Bir bedevi mescide girdi ve namaz kıldı, ancak rüku ve secdesini tam yapmadı. Sonra gelerek Peygamber'e (s.a.v.) selam verdi. Peygamber (s.a.v.) de selamını aldı ve sonra şöyle buyurdu: Dön, namazı tekrar kıl, zira sen namaz kılmış olmadın. Hadisi oku. (Bölümün numarası 7; Page No. 34)  Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: