Namaz hususunda gevşeklik gösteren kimse ile ilgili bir hadis

(8689) no'lu fetva: Soru: Aşağıda Resulullah'tan (s.a.v.) rivayet edilen şu hadisin sıhhat dercesini sormak istiyorum: Hadis şöyledir: Kim namaz hususunda gevşeklik gösterirse, Allah onu on beş şeyle cezalandırır: Onlardan altısı dünyada, üçü ölüm anında, üçü kabirde, üçü kabirden çıkarken olur. Dünyada iken başına gelecek olan altı şey şunlardır:1- Allah onun ömründen bereketi kaldırır.2 - Yüzünden salihlerin görünüşünü siler3 - Hiç bir ameli Allah tarafından mükafatlandırılmaz (Bölümün numarası 4; Page No. 468) 4 - Duası semaya yükselmez.5 - Dünyada mahlukat ondan nefret eder.6 - Salihlerin duasında payı olmaz.Ölüm anında başına gelecek olan üç şey şunlardır: 1 - Zelil olarak ölür.2 - Aç olarak ölür.3 - Susuz olarak ölür. Dünyanın bütün denizlerinin suyu içirilse dahi onun susuzluğunu gideremez.Kabirde başına gelecek olan üç şey şudur: 1 - Allah, kabrini daraltır ve onu kemikleri birbirine geçip karışıncaya dek sıkar.2 - Allah, onun kabrinde kor halinde bir ateş tutuşturur.3 - Allah ona Şucau'l-Akra denilen bir yılan musallat eder. Sabah namazını terketmiş olması sebebi ile sabahtan öğleye kadar döver. Öğle namazını terketmesi sebebiyle de öğleden ikindiye kadar döver ve bu şekilde devam eder. Her vurduğunda da yetmiş zirâ'a kadar yere batar.Kıyamet günü başına gelecek olan üç şey de şunlardır: 1 - Allah, onun yüzünü cehennem ateşine yaslayacak bir kor kendisine musallat eder. (Bölümün numarası 4; Page No. 469) 2 - Allah, ona hesap anında gazap gözü ile baktığında, yüzündeki etleri dökülür.3 - Allah Te'âlâ onu şiddetli bir şekilde hesaba çeker ve ateşe atılıp kötü olan karargahına götürülmesini emreder.


Cevap: Bu hadis batıldır. Hafız İbni Hacer Lisanu'l-Mizan'da der ki: Bu, Muhammed b. Ali b. el-Abbas el-Bağdadi el-Attar'ın oluşturmasındandır. O; Ebu Bekir b. Ziyad en-Nisaburi'nin, onu er-Rebi'den, o Şafii'den, o Malik'ten, Semi'den, o Ebu Salih'ten, o Ebu Hureyre'den (r.a.), o da merfu olarak: '' Kim namaz hususunda gevşeklik gösterirse Allah onu on beş şey ile cezalandırır...'' şeklinde rivayet ettiğini iddia etmiştir. Bu tarikatçilerin hadislerinden olup batıl olduğu açıktır. Zehebi de El-Mizan'da böyle söylemiştir.Başarı Allah'tandır! peygamberimizin Muhammed ( s.a.v.)'e , âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: