Namaz esnasında abdest bozulursa

Namaz esnasında abdest bozulursa. Üçüncü soru, (5849) no'lu fetvadan: Soru 3: Abdest aldığım zaman, mesela ikindi namazı ve akşam arası gibi bir zaman geçiyor, yahut uzun bir mesafe yürüyorum ve mezi geldiğini hissediyorum. Ben namazda iken bu gelirse ayrılıp abdest alayım mı, yoksa namazım sahih midir?


Cevap3: Kesin olarak hades meydana gelmediği sürece namaz kılan namazından ayrılmaz. Zira Buhari ve Müslim'de Abdullah b. Zerd'den (r.a.) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir kimse, namaz esnasında bir şeyler hissettiğini Peygamber'e (s.a.v.) şikayette bu­lu­nu­lun­ca, şöy­le bu­yur­muş­tur: Bir ses işit­me­dik­çe ve­ya bir ko­ku hissetmedikçe na­ma­zı bı­rak­ma­sın. (Bölümün numarası 6; Page No. 201)  Yani ne zaman kesin olarak hadesin mevcudiyeti ve mezinin gelmesi yahut diğer abdesti bozan şeylerden birisi gerçekleşirse, o zaman abdest alması ve namazı iade etmesi gerekir. Zira Buhari ve Müslim'de Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben, sık sık mezi gelen bir adamdım. Kızının durumundan dolayı, bunu Resûlüllah'a (s.a.v.) sormaya haya ettim ve sorması için Mikdad'a söyledim. O da Ona sordu. Bunun üzerine Resûlüllah: “Tenasül uzvunu yıkar ve abdest alır" buyurdu. Başarı Allahtandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: