Namazın Rükünleri Vacipleri ve Sünnetleri

5703
Namazın Rükünleri

Namazın esas kısımlarıdır ki namaz bunlardan oluşur. Herhangi bir durumda terki caiz değildir ve ister kasıtlı isterse unutarak olsun yapılmaması durumunda yükümlülüğü kalkmayan sadece acizlik durumunda yükümlülüğü kalkabilen bir hükümdür.

Birincisi: Namazın Rükünleri

1. Niyet

2. Gücü yetenin farz namazlarda kıyam (ayakta durmak) yapması

3. İftitah tekbiri

4. Fatiha okumak

5. Rüku

6. Rükudan sonra kalkma

7. Yedi aza üzerine secde

8. İki secde arasında oturma

9. Son oturuş

10. Son oturuşta tahiyyat okumak

11. Son oturuşta Rasülullah’a salat okumak

12. Selam

13. Namazın bütün rükünlerinde tuma’ninet

14. Namazın bütün rükünleri arasında tertip (sıra).

Namazın rükünlerinden birini terkeden insan ne yapar?

1. Namazın rükünlerinden birini bilerek terkeden insanın namazı bozulur ve iade etmesi gerekir.

2. Namazın rükünlerinden birini sehven terkenden birisi ise şu iki durumdan birisi gibidir.

1. Eğer unuttuğu rüknü, bir sonraki rekatın misline kadar hatırlamazsa, rüknünü unuttuğu rekatı fesheder ve bu rekatı onun yerine sayar böylece namazı tamamlayıp sehiv secdesi yapar.

Mesela; birisi ikinci rekatta fatiha okurken, birinci rekatta fatiha okumayı unuttuğunu hatırlarsa, bu rekatı ilk rekatı sayar ve öncekini lağveder.

2. Eğer unuttuğu rüknü, bir sonraki rekatin misline yetişmeden hatırlarsa, hemen unuttuğu rüknü yapar ve oradan namazına devam eder sonunda da sehiv secdesi yapar.

Mesela; birisi kiraati tamamladıktan sonra rüku etmeyi unutur ve secdede bunu hatırlarsa hemen geri döner rüku edip namazına devam eder.

İkincisi: Namazın vacipleri

Namazın vacipleri

Sehiv secdesiyle tamamlanan ve unutkanlıkla sakıt olandır.

1. Namaz esnasında intikal tekbirleri.

2. Rukuda “Sübhane rabbiya’l-Azim” demek.

3. İmam ve münferid için rukudan kalkarken “Semiallahu limen hamideh” demek. Ancak ma’mum için meşru değildir.

4. Rukudan doğrulunca ve dik halde iken, “Rabbena veleke’l-hamd” demek.

5. Secdede iken “Sübhane Rabbiya’l-A’la” demek.

6. Birinci teşehhüd için oturmak

7. İlk oturuş.

Üçüncüsü: Namazın sünnetleri

Namazın kılınışındaki zikredilen namazın şartları, rükünleri ve vacipleri dışında kalanlar sünnettir. Terk edilmesi namazın sıhhatında tesir etmez.

Terkinde sehiv secdesi gerektirmez. Namazın sünnetleri iki çeşittir. Sünetleri çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır:

Birincisi: Kavli sünnetler

1. İstiftah : Fatiha’dan önce okunan duadır.

2. İaze: “Euzü billahi mineşşeytani’rracim” demek.

3. Besmele: “Bismillahirrahmanirrahim” demek.

4. Rukuda ve secdede birden fazla tesbih etmek.

5. İki secde arasında oturmada “Rabbi-ğfir li” sözünü birden fazla söylemek.

6. Rukudan doğrulduktan sonra “Rabbena veleke’l-hamd” sözünü ziyadeleştirmek.

7. Fatiha’dan sonra zammi sure okumak.

İkincisi: Fiili sünnet

Bu sünnet çoktur, bunlardan bazıları şunlardır:

1. İftitah tekbirinde, ruku ederken, rukudan kalkarken ve ikinci rekata kalkarken elleri kaldırmak.

2. Kıyam esnasında rukudan önce ve rukudan sonra sağ eli sol elin üzerinde koymak.

3. Secde yerine bakmak.

4. Secde esnasında elleri karından ve yandan uzaklaştırmak.

5. İftiraş: Oturuşta sağ ayağı dik tutmak ve parmaklarını kıble yönüne çevirmek ve sol ayağı yatırarak üzerine oturmasıdır.

Tüm sünnet namazlarının oturuşunda yapılır. Ancak son oturuş hariç. İki rekattan fazla olan namazlar.

6. Teverruk: Namaz kılan kişinin sol kalçası üzerine oturup sağ ayağını dikmesi, sol ayağını da sağ ayağı altından çıkararak oturmasıdır.

İki rekattan fazla olan namazlarda ve son oturuşunda teverruk yapmak sünnettir.

Namaz vaciplerinden birini terk eden kimse ne yapmalıdır?

1. Kim bir vacibi kasten terk ederse namazı bozulur ve namazını tekrar kılması gerekir.

2. Kim sehven terk ederse namazı sahihtir. Ve sehiv secdesini yapar.

İftiraş
Teverruk
02-08.jpg


Tags: