Namazın Kılınış Şekli

9196

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.” [Buhari rivayet etti]

Âişe (radiyellahu anha) dan; demiştir ki: “Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) namaza tekbir ile, kıraate de elhamdulillâhi Rabbilâlemîn ile başlardı. Rükû’a vardığı zaman başını ne yukarı kaldırırdı, ne de aşağı eğerdi, fakat ikisinin arasında tutardı. Rükû’dan başını kaldırdığında dimdik doğrulmadıkça secdeye varmazdı. Secdeden başını kaldırdığında da iyice doğrulup oturmadıkça secdeye varmazdı. Ve her iki rekat (ın sonun)dâ da et-Tehiyyâtu’yu okurdu. Oturduğu zaman sol ayağını yere yayar, sağ ayağını dikerdi. Şeytan oturuşundan nehyeder, vahşi hayvanlar gibi (elleri ve kollan yere yayarak) secde etmeyi yasaklar, namazı selâm vererek bitirirdi.” [Müslim rivayet etti]

Kıbleye yönelmek ve iftitah tekbiri

- Namaz kılmak isteyen bir kimse kıbleye yönelir. Allah’ın huzurunda duracağının bilincinde olur. Ve huşu içinde namazını kılar.

- Daha sonra namaza içinden niyet eder. Nitekim niyeti yeri kalptir. Niyet teleffuz edilmez. Zira bidattır.

Bu konuda Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Ameller niyete göredir. Herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur.” [Buhari ve Müslim rivayet ettiler]

- Daha sonra ellerini omuzların veya kulaklarının hizasına kaldırarak “Allahu Ekber” [Müslim rivayet etti] der.

- Daha sonra sağ elini sol elinin üzerine ve göğsünün altına koyarak sol elini sağ eliyle tutarak namaza devam eder. [Ahmed rivayet etti]

İstiftah duasını ve Fatiha süresini okumak

- Namaz kılan kimse başını eğer ve bakışlarını secde mahalline bakar. [Buhari rivayet etti]

Ve daha sonra şöyle der: “Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.” [Müslim rivayet etti]

- Daha sonra gizli bir şekilde şöyle der: “Euzü billahi mineşşeytanir-recim ” “Bismillahirrahmanirrahim” [Müslim rivayet etti]

- Daha sonra Fatiha süresini okur ve “Amin” der. [Buhari rivayet etti] Yani kabul et Allahım!

- Namaz kılan kimse ilk iki rekatta, Fatiha süresinden sonra bir sure veya bazı ayetler okur. Sabah namazında, akşam namazının ve yatsı namazının ilk iki rekatında açıktan okur.

Ruku’ yapmak ve ondan doğrulmak

Namaz kılan kimse ellerini kaldırır ve tekbir getirerek ruku’a varır, iki elini dizlerinin üzerine koyar, parmak birbirinden ayrılmış şekilde ve ruku’ esnasında sırtını ve başını düzleştirir.

Daha sonra üç kere şöyle der: “Sübhane Rabbiye’l-azim” [Tirmizi rivayet etti]

daha sonra rukudan doğrulurken (imam ve münferid) “Semiallahu limen hamideh” [Tirmizi rivayet etti] der.

Cemaatin hepsi şöyle der: “Semiallahu limen hamideh, Rabbena ve leke’l-hamdü mil’es-semavati ve mil’el-arzi ve mil’e ma şi’te min şey’in ba’du/Allah, kendisine hamd edeni işitir. Ey Allah’ım, ey Rabbimiz, semalar dolusu, arz dolusu ve bunlardan başka istediğin her şey dolusu hamdler Sana olsun” [Tirmizi rivayet etti] derdi.

Rukudan önce ve kıyamda iken ellerini göğsüne koyması müstehaptır.

Secdeye varmak ve secdeden kalkmak

- Namaz kılan kimse tekbir getirir ve daha sonra secdeye varır. [Ebu Davud rivayet etti]

Yere ilk önce dizlerini daha sonra ellerini sonra alnını ve burnunu koyar ve avuçlarını yere kulak ve omuzunun hizasında koyar.

Parmaklarının yönü kıble yönünde olması ve ellerini yere koyar ve bileklerini dik tutar ve iki elini karnından ve baldırlarından uzak tutar. [Buhari rivayet etti]

Daha sonra üç kere “Sübhane Rabbiye’l-A’la” der. Secdede iken bol bol dua eder. [Müslim rivayet etti]

- Daha sonra başını secdeden kaldırır ancak ellerini kaldırmaz. sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Ellerini uyluklarına açık bir şekilde parmak uçları kıbleye doğru koyar.

Ve daha sonra şöyle der: “Allahım! Beni affet, bana merhamet et, kırılan gönlümü onar, bana hidayet ve rızık ihsan eyle!” [Tirmizi rivayet etti]

- Daha sonra ikinci secde için tekbir getirerek secdeye varır ve birinciside yaptığını ikincisinde yapar.

- Daha sonra tekbir getirerek başını kaldırı ve hafif bir şekilde oturur, buna hafif celse denilmektedir.

Malik bin Huveyrisin rivayetinde Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in namaz kılışını naklederken “tam oturduktan sonra ayağa kalkardı” [Buhari rivayet etti]

- Daha sonra ikinci rekata tekbir getirerek elleri yardımıyla kalkar.

- Daha sonra ikinci rekatı birinci rekat gibi kılar. ancak ikincisinde istiftah duasını okumaz.

Teşehhüd

Namaz kılan kimse iki rekatı bitirince ilk teşehhüde oturur. sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Ellerini uyluklarına koyar. Sol el açık bırakılır. Sağ elinin serçe ve yüzük parmaklarını kapatır ve orta parmakla baş parmağı birleştirir ve işaret parmağını dik tutar.

Şahadet kelimesini söylerken işaret parmağını yukarı doğru dikleştirir ve gözleriyle işaret parmağını takip eder .

Otururken şu duayı okur: “Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür.” [Buhari rivayet etti]

- Eğer namaz iki rekattan fazla ise üçüncü rekata kalkar. Tekbirle birlikte ellerini kaldırır. Kalan rekatlarda Fatiha süresinden başka bir şey okumaz.

- Son oturuşta Teverrük bir şekilde oturur. [Ebu Davud rivayet etti] Teverrük; Kalçasını yere salıverir, sol ayağını tek bir yandan dışarı çıkarılması ve sağ ayağı dik bir şekilde tutmasıdır.

Birinci oturuşta okuduğunu okur ve peşinden şu duayı okur: “Allahım! Muhammed’e ve Mühammed’in ümmetine rahmet eyle. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Allahım! Muhammed’e ve Muhammed’in hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensing, şan ve şeref sahibi de sensin.” [Buhari rivayet etti]

- Daha sonra şöyle dua eder: “Allahım! Cehennem azabından, kabir azabından, ölüm ve hayat fitnesinden ve Mesih Deccal’in şerrinden sana sığınırım.” [Buhari rivayet etti]

Selam vermek

Namazın sonunda namaz kılan kimse sağ tarafına selam vererek şöyle der: “Esselamu aleykum ve rahmetullah” [Müslim rivayet etti] sol tarafına da selam vererek aynısını yapar.

İftitah Tekbiri
Fatiha Süresini okumak
Ruku etmek ve Ruku’dan kalkmak
Secde etmek ve Secdeden doğrulmak
İki secde arasında oturmak
Son oturuş
Selam vermek

Namazdan sonra yapılacak zikirler

- “Estağfirullah” Üç kere, “Allahümme Ente’s-Selam ve minke’s-Selam teberakte ye zelceleli vel ikram” (Allahım sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celâl ve ikrâm sâhibi sen münezzehsin, sen yücesin.) [Müslim rivayet etti]

- “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehü; lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir. Allahümme lâ mania lima a’teyte ve lâ mu’tiye lima mana’te ve la yenfeu zelceddi minkelceddü” (Allah’tan başka ibadet edilmeye lâyık olan yoktur. O, tekdir. Onun ortağı yoktur. Mülk (yani gerçek hükümranlık) O’nun elindedir. Hamd bile ancak O’na mahsustur. O’nun herşeye gereğince gücü yeter. Ey Allah’ım! Senin verdiğini hiçbir kimse durduramaz ve Senin engellediğini hiçbir kimse veremez. Senin yüceliğine karşı hiçbir yücenin yüceliği kendisine bir fayda kazandırmaz.) [Buhari rivayet etti]

-“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l–mülkü ve lehü’l–hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr; lâ havle velâ kuvvete illâ billâh; lâ ilâhe illallahu velâ na‘büdü illâ iyyâh; lehü’n–ni‘metü ve lehü’l–fazlu ve lehü’s–senâü’l–hasen; lâ ilâhe illallahu muhlisîne lehü’d–dîne velev kerihe’l–kâfirûn:Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir. Allah’tan başka ibadete lâyık bir ilâh yoktur. Biz yalnız O’na ibadet ederiz. Sahip olduğumuz nimet ve lutuf O’nundur. En güzel medh ü senâ O’na yakışır. Kâfirler hoşlanmasa bile, bütün samimiyetimizle, Allah’tan başka ilâh yoktur.” [Müslim rivayet etti]

- “Sübhanallah vel hamdülillah vellahu ekber” Otuz üç kere.

- “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehü; lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.” (Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter.) [Müslim rivayet etti]

- “Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik” (Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle!) [Nesai rivayet etti]

- Ayete’l-Kürsi, ihlas, Felak ve Nas sürelerini okumak.

Mesele
Kadının namaz kılınış şekli erkek gibidir.
02-06.jpg