Mekke ve Medine güvercinlerinin başkalarında olmayan özellikleri var mı?

(Bölümün numarası 3; Page No. 90) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 91)  Bazı bid'at çeşitleri (Bölümün numarası 3; Page No. 92) (1208) no'lu fetva: Soru: Beytüllah'ı haccedenlerin birinden duyduğuma göre herhangi bir güvercin, Medine-i Münevvere'de eceli yaklaşınca Mekke-i Mükerreme'ye uçar, sanki veda edermiş gibi Kabe semasını yarar ve millerce mesafeyi uçtuktan sonra ölürmüş. Böyle bir şey doğru mu değil mi? Lütfen bizi bilgilendirin..


Cevap: Ne Medine'nin güvercinlerinde ne de Mekke güvercinlerinde başka güvercinlerde olmayan özellikler bulunmaktadır. Yalnızca hac veya umre maksadıyla ihrama girmiş olan kimselerin veya harem bölgede bulunan ihramsız kimseler için bu güvercinleri avlamak veya kovalamak caiz değildir. Mekke veya Medine'nin hareminde bulundukları sürece bu fiiller caiz değildir. Harem bölgelerin dışına çıktığı vakit hac veya umre maksadıyla ihrama girmiş olanların haricindeki kimseler için sair avlar gibi bu kuşları avlamak da caizdir. Çünkü bu husus Allah te'âlâ'nın şu sözünün genel manasına dayanır: Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. Ayrıca Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şu sözünün genel anlamı da bunu ihtiva eder: Allah Mekkeyi haram kılmıştır. Zira Mekke benden önce kimseye helal kılınmamış; benden sonra da hiç kimseye helal kılınmayacaktır. Oranın ağacı kesilmez, dalları çırpılmaz, av hayvanı ürkütülmez. ... Bu hadisi Buhârî rivayet etmiştir. Bir diğer hadis de şöyledir: İbrahim Mekke'yi haram ilan etmiştir. Ben de (Bölümün numarası 3; Page No. 93)  Medine'yi siyah taşları arassını haram ilan ettim. Ağacı, otu kesilmez; avı avlanmaz. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Her kim Medine-i Münevvere'deki bir güvercinin eceli geldiğinde Mekke'ye uçtuğunu ve Kabe semalarından geçtiğini iddia ederse, hiçbir aslı esası bulunmayan bir şeyi iddia etmiş cahil biridir. Zira ecelleri Allah'tan başkası bilemez. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Kabe'ye veda, sadece Kabe çevresinde hac ve umre için tavaf yapan kimselere mahsutur. Dolayısıyla güvercinlerin ecellerinin yaklaştığını bildikleri ve üzerinde uçarak Kâbe'ye ancak Allah'a yalan yere iftira eden cahil birinin cüret edebileceği asılsız bir iddiadır. Yardım dilenecek olan Allah'tır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: