Mehdi'nin çıkışı

(2844) no'lu fetva: Soru: Mehdi'nin yeryüzünde olduğu ile ilgili bilgilerin sıhhati ile ilgili bana fetva vermenizi rica ediyorum, Bu hususla ilgili peygamberin sahih hadisi var mıdır? Allah sizi mükafatlandırsın.


Cevap: Mehdi'nin çıkacağına delalet eden, birçok yoldan rivayet edilen ve hadis imamlarından bir kısım ulemanın rivayet ettiği birçok hadis vardır. İlim ehlinden bir grup bu hadislerin manevi mütevâtir derecesinde rivayet edildiğini ifade etmişlerdir. Dördüncü yüzyıl âlimlerinden Ebu'l-Hasen el-Acurri, ve Allame Safarini, Levâmiu'l-Envâr el-Behiyye adlı kitabında ve Allame Şevkanî'nin et-Tevdîh Fî Tevâtüri Ehâdîsi'l-Mehdiyyi ve'd Deccâli ve'l-Mesîh adlı risalesinde, Mehdi ile ilgili olarak (Bölümün numarası 3; Page No. 142) hadislerde zikredilen meşhur alâmetleri vardır ve bu alâmetlerin en önemlisi; Yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduktan sonra O, doğruluk ve adaletle dolduracak. Peygamber (s.a.v.)'in açıkladığı alâmetleri gerçekleşinceye kadar filanın oğlu filanca mehdidir şeklinde bir kimsenin kesin konuşması câiz değildir. En önemlisi zikrettiğimiz şu özelliktir: Yer yüzünü adalet ve hakkaniyetle dolduracaktır.. Hadisi tamamlayınız.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: