"Müşrik kadınlarla nikahlanmayın" Ayetinin tefsiri

Birinci, ikinci ve üçüncü sorular, (2229) no'lu fetvadan: Soru 1: Allah'ın şu: İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. ayetinin tefsiri:


Cevap 1: Allah, İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. ayetinin tefsirinde, kitabî yani Yahudi ve Hıristiyan olanların dışında müşrik kadınlarla evlenmeyi şu ayetle yasaklamıştır: Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (yahudi, hıristiyan vb. nin) yiyeceği size helaldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. (Bölümün numarası 1; Page No. 751)  Allah (c.c.) Maide Suresindeki ayeti kerimede kitap ehlinden namuslu ve iffetli olan Hıristiyan ve Yahudi hür kadınlarla evlenmeyi helal kılmıştır. Bu ayet, Ehl-i Kitap olan kadınları Bakara suresindeki ayette bahsedilen müşrikler geneline dahil etmemiştir. Aynı şekilde şu ayete göre de Ehl-i Kitap müşriklere dahil değildir. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehl-i kitaptan ve müşriklerden inkarcılar (küfürden) ayrılacak değillerdi. ve bu ayete göre de dahil değildir. Mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Ya da Ehl-i Kitap kadınları Bakara suresindeki ayette bahsedilen müşrikler geneline dahil edilmişlerdir, bunun dışında Maide suresindeki ayet ise Bakara suresinde bahsedilen Ehl-i Kitabın istisnalarına delalet etmiştir, denebilir.Bu her iki görüşe göre de değerlendirilse ayetler arasında bir çelişki yoktur. Çünkü yasak ayeti kafirlerin bir gurubuna, helal ayetinin de diğer bir gurubuna delalet ettiği şeklinde yorumlanır. Sahabe (r.a.)'nin çoğunluğu icma etmeseler de bu görüştedirler. Bu konuda İbn-i Cerîr tefsirinde sahabenin bunun üzerine icma ettiğini zikretmiştir. Yine bu konuyla ilgili olarak Ömer (Bölümün numarası 1; Page No. 752) (r.a.)'in Talha b.Ubeydullah'ın yahudi bir kadınla evlenmesine, Hüzeyfe b. el-Yeman'ın hıristiyan bir kadınla evlenmesine karşı çıktığı yönündeki rivayetin kendisinden daha sağlam bir rivayetle çelişmesi ve senedi açısından (zayıf olması) nedeniyle zayıf olduğu hükmüne varıldı. Hz. Ömer ve oğlu Abdullah (r.a.), Müslümanlar Ehl-i Kitapla evlenmeyi adet haline getirirler ve buna devam ederler, Hüzeyfe, Talha ve Osman (r.a.)'a tabi olurlar, Müslüman kadınlarla evlenmekten yüz çevirirler korkusuyla Ehl-i Kitapla evliliğe karşı çıkmışlardır. Aynı zamanda Ehl-i Kitapla evlenme hususu Peygamber (s.a.v.)'in dindar kadınlarla evlenmeyi teşvik eden tavsiyesine de aykırıdır.Şüphesiz ki Müslüman bir kadın din açısından Ehl-i Kitap bir kadından daha hayırlıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: