Kur'an okumaya toplanmanın hükmü

Kur'an okumaya toplanmak. (3861) no'lu fetvadan: Soru 1: Aralarında Kur'an'ı müzakere etmek, kendileri ve müslümanlar için Allah'a dua etmek sonra onları hazırladığı yemeğe davet etmek ve ayrılmak üzere evinde bazı insanları toplayan kimse hakkında ne dersiniz? (Bölümün numarası 2; Page No. 480) Yani: Davet sahibi, davetlilere Kur'an cüzlerinden dağıtıyor. Onlardan her biri elindeki cüzde olanı okuyor. Hepsi bitirince onlardan birisi kendileri ve bütün müslümanlar için dua ediyor. Böylece teberrük yoluyla toplu olarak mushafı hatmetmiş kabul ediyorlar.


Cevap 1: İlk olarak: Birisi okuyup diğerleri dinlemek ve okuduklarını müzakere etmek ve manasını anlamaya çalışmak suretiyle, Kur'an tilaveti ve onun müzakeresi için toplanmak, meşrudur ve Allah'ın sevdiği ve bol bol sevap ihsan ettiği bir ameldir. Müslim Sahih'inde ve Ebu Davud, Ebu Hureyre'den (r.a.), Hz. Peygamberin (s.a.v.) şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve onu ders olarak işlerlerse, üzerlerine huzur ve sekinet iner, rahmet onları kaplar, melekler çepeçevre sarar ve Allah onları kendi yanındakilere zikreder. Kur'an hatminden sonra dua etmek meşrudur. Ancak bu adet haline getirilmez ve tabi olunan bir sünnet gibi belirli bir kalıp gerekmez. Zira böyle bir şey Allah'ın nebisinden (s.a.v.) sabit olmamış, ancak sahabelerden bazıları bunu yapmışlardır. Tilavette hazır olanları yemeğe davet etmek de bir mahzur yoktur. Yeter ki bu, kıraattan sonra adet haline getirilmeslin. (Bölümün numarası 2; Page No. 481) İkinci olarak: Her birinin Kur'an'dan bir cüzü veya cüzleri okuması için toplantıda hazır olanlara Kur'an cüzleri dağıtılması, tilaveti zaruret ve teberrük kastıyla yaptıkları için, her biri adına Kur'an hatmi sayılmaz. Burada bir kusur vardır. Kur'an tilaveti, kurbiyet, Kur'an'ı ezberleme, onun üzerinde tedebbür, hükümlerini anlama, ona itibar etme, ecir ve sevaba nail olma, dili tilavete alıştırma ve diğer faydalar için yapılır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: