"Kur'ân mahluktur" diyenin durumu

(17521) Sayılı ftevnın birinci sorusu: Soru 1 : İmam Ahmed b. Hanbel es-Sünne isimli kitabında der ki: Kur'ân Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir. Kim Kur'ân'ın mahluk olduğunu iddia ederse, o kimse cehmîdir, kafirdir. Sayın müftüm sizden öğrenmek istediğim şudur: Niçin "Kur'ân mahluktur" diyen kafir olur. Niçin Ahmed b. Hanbel (rah.a.) bunu söyleyen kimsenin küfrüne hükmetmiştir?


Cevap 1 : Kur'ân yüce Allah'ın hakikat olarak kelamı olup peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy olarak indirilmiştir. Bu bağlamda yüce Allah şöyle buyurur: Ve eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, Allah'ın kelâmını işitip dinleyinceye kadar ona eman ver. İşte bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. Biz onu, Kur'an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye (âyet âyet, sûre sûre) ayırdık; ve onu peyderpey indirdik. Konuyla ilgili âyetler pek çoktur. (Bölümün numarası 3; Page No. 16)  Buna göre Kur'ân Allah'ın kelamı olup, (gökten) indirilmiştir, mahluk değildir. Mahluk olduğunu söyleyen inkar etmiş olur. Zira yüce Allah'ın kelamı, O'nun sıfatlarından bir sıfattır. Kim Allah'ın sıfatlarından bir sıfatın mahluk (sonradan yartılmış) olduğunu iddia ederse, kafir olur. Çünkü sıfat, zatın bir fer'idir. Yine, bu batıl düşünceyle Allah yarattıklarına benzetilmektedir. Şöyle ki insanoğlu Allah kendisinde kelam kabiliyetini yaratmadan önce konuşamıyorlardı. Bu yönden Allah'ın kelamının mahluk olduğunu söyleyen kimse de Allah'ı yarattıklarına benetmiş olur. Allah aşkındır, bu tür yakıştırmalardan münezzehtir. Bilakis Allah ezelden beri dilediği zaman kelam kudretine sahiptir (mütekellimdir). Bizler, tıpkı ilim yaratılana kadar Allah'ın bilmediğini (ilim sahibi olmadığını) söylemediğimiz gibi kelam yaratılana kadar da Allah'ın mütekellim olmadığını (kelam kudretine sahip olmadığını) söylemiyoruz. Mesele, hakikati arayanlar ve Allah'ın basiretini açtığı kimseler için gayet açıktır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âlne ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: