Kur'ân ayetleriyle tılısım ve muska

Soru: Kur'ân ayetleriyle tılısım, muska ve nazarlığın durumu hakkında görüşünüz nedir?. (Bölümün numarası 1; Page No. 313)  Müslümanın, içinde Kur'ân ayetleri bulunan bir muska taşıması caiz midir, yoksa değil midir?.


Cevap: Korkulan bir zarardan korunmak yahut başa gelen bir zararı defetmek ümidiyle, Kur'ân'dan bir ayetin yahut Kur'ân'ın tamamının pazuya ve benzeri bir yere asılması, hükmünde selefin ihtilaf ettiği konulardandır. Onlardan bazıları bunu yasaklamış ve onu asılması nehyedilen muskalardan saymışlardır. Zira bu, Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen şu hadisin umum ifade eden manasına girmektedir: Muhakkak Rukyeler, temîmeler (muskalar), tiveleler (muhabbet muskaları) şirktir. Hadisi Ahmed ve Ebu Davud rivayet etmişler ve şöyle demişlerdir: Kur'ân'dan olduğu zaman muskanın asılmasını hariç tutan tahsis edici bir şey yoktur. Yine şöyle demişlerdir: Kur'ân'dan olan bir muskanın asılması, Kur'ân'dan olmayanların da asılmasına sebep olur. Dolayısıyla ondan olmayan bir şeyi asmaya götüren yolu kapatmak için onun asılması yasaklanır. Üçüncü olarak şöyle demişlerdir: Onun asılması, genellikle insana asılan şeyi küçük düşürmeye sebep olur. Zira, tuvalet ihtiyacını giderirken, istinca ve cima yaparken ve benzeri durumlarda onu taşımak durumundadır. Abdullah b. Mesud ve talebeleri, ve arkadaşlarından bir çoğunun tercih ettiği ve müteahhirin âlimlerinin kabul ettiği bir rivayetinde Ahmed b. Hanbel bu görüşte olanlardandır. Kur'ân, Allah'ın isim ve sıfatlarından olan muskaların asılmasını caiz gören ve buna ruhsat veren âlimler de vardır. Abdullah b. Amr b. As gibi. Ebu Cafer el-Bâkir ve bir başka rivayetinde Ahmed de bu görüşü beyan etmişler ve yasaklayan hadisi, içinde şirk bulunan muskalara hamletmişlerdir. Tevhidi ve ihtiyatı korumayı içine aldığı için, birinci görüş, delil yönünden daha kuvvetli ve inancı daha muhafaza edicidir. İbn Amr'dan rivayet edilen hadise gelince, (Bölümün numarası 1; Page No. 314) bu, Kur'ân'ı çocuklarına ezberletme ve onun levhalara yazılması hakkındadır. Bu levhaların çocukların boyunlarına asılması, onunla zararı defedecek yahut menfaatı celbedecek bir muska olması kastıyla değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: