Kur'ân'ın sure ve ayetlerindeki tertibi

Beşinci soru,( 4497) no'lu fetvadan: Soru 5: Bazı insanları duydum, Kur'ân'ın toplanması hakkında konuşuyorlar ve şöyle diyorlar: Kur'ân nüzul sırasına göre toplanmıştır. Şu andaki mevcut toplanmış şekli, halife Ebu Bekir'in (Allah ondan razı olsun) işidir. Nüzul sırasına göre Kur'ân'ın toplanması câiz midir?. Mushafta şu andaki mevcut toplanmış şeklin hükmü nedir?


Cevap 5: Şu an mevcut olduğu üzere Kur'ân'ın sure ve ayetlerindeki tertibinde durulması gerekir. Hiç kimsenin, tertibini değiştirmek suretiyle haddi aşması caiz değildir. Sahabe, ayetlerinin tertibini peygamber'den (s.a.v.) almışlar ve onun üzerinde icma etmişlerdir. Bu, Peygember'in (s.a.v.) nassıyla yapılan bir tertiptir. Surelerin tertibi ise, sahabenin (Allah onlardan razı olsun) ictihadıyla yapılmıştır. Okuyucuya, onu öğrenmeyi, çok okumayı, onun üzerinde düşünmeyi, onunla amel etmeyi ve şu anki toplanmış şekli üzere ona davet etmeyi tavsiye ederiz. Ayrıca Peygamber'in (s.a.v.) sünnetini gözetmeyi, onu muhafaza etmeyi ve onunla amel etmeyi tavsiye ederiz. Çünkü o da ikinci bir vahiydir ve Allah Te'âlâ'nın kelamının manalarından gizli olanların tefsiridir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: