Kulak arkasını ve içini meshetmek

Birinci soru, (9299) no'lu fetvadan: Soru 1: Mali Cumhuriyetinde kardeşlerimiz (Bölümün numarası 5; Page No. 230)  abdest alırken kulakların meshi konusunda ihtilaf ettiler; onlardan bazıları Allah resûlü (s.a.v.) başını, kulaklarının içi ve dışını meshetmediğini söylediler.


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Peygamber (s.a.v.) in abdest alırken kulaklarını meshettiği sabit olmuştur. İbn Abbas (r.a.) buyurmuştur ki: Allah resûlü (s.a.v.) başını, kulaklarının içi ve dışını meshetti. Bu hadisi Tirmizî rivayet etti, ve bu hadisi sahih kabul etti. Ve Nesai'ye ait (bir rivayette şöyle buyurulur): Sonra başını ve kulaklarının içini şehadet parmaklarıyla, kulaklarının dışını ise baş parmağıyla meshetti. İbn Hüzeyme bu hadisi sahih kabul etti. Ebu Davud ve Tahavi, Mikdam b. Ma'di Yekrib'in rivayet ettiği hadisden (rivayet ettiler): Allah resûlü (s.a.v.) abdest alırken kulaklarının iç ve dışını ve başını mesheder, parmaklarını kulak deliklerine katardı. Hafız İbn Hacer bu hadisin isnadı sahihtir, dedi.Bildiğimize göre kulakların meshedilmesinin meşruiyeti hakkında ihtilaf yoktur. Zira ihtilaf konusu kulakların baştan bir organ olup olmadığı ve kulakları meshetmenin vacib mi sünnet mi olduğu hususudur. (Bölümün numarası 5; Page No. 231) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: