Kaza ve Kaderin şer'î delillerle ispat edilmesi

Soru 5: Kaza ve kaderin Kur'ân'da delili olmadığını söyledi (doğru mu)?.


Cevap 5: Ehl-i Sünnet akidesine göre Allah Te'âlâ'nın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve O (c.c.) olacak olan herşeyi Levh-i Mahfuz'a yazmıştır. Onun bildiği ve yazdığı herşey şüphesiz olarak gerçekleşecektir. Allah te'âlâ buyurdu ki: Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. ve şöyle buyurdu: Dikkat edin; onlar, Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki O, her şeyi (ilmiyle) kuşatmıştır. ve dedi Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.(22)(Allah bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Aynı şekilde Ehl-i Sünnet akidesine göre Allah'ın dilemesi her şeyi kapsar ve her konuda gerçekleşir. Allah Te'âlâ şüphesiz ki her şeye hakkıyla Kadirdir, gücü yetendir, ve O kapsamlı tam bir kudrete sahiptir. Allah te'âlâ buyurdu ki: Sizler ancak Rabbinizin dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. ve şöyle buyurdu: Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah te'âlâ buyurdu ki: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar; kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle murdarlık verir. ve şöyle buyurdu: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekîldir.(62)Göklerin ve yerin anahtarları (mutlak hükümranlığı) O'nundur. ve buyurdu ki: Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. (Bölümün numarası 3; Page No. 354) ve buyurdu ki: Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bunun dışında, Allah'ın ilminin kemaline ve her şeyi kuşattığına delalet eden başka ayetler de vardır. Arşının üzerinde kendi katında bulunan kitabında gerçekleşecek olan her şey yazılıdır.Onun muradı gerçekleşir ve kudreti de herşeyi kapsar. Açıklayıcı sahih hadisler hiç bir şüpheye ve tereddüde mahal vermiyecek şekilde açık bir şekilde izah etmiştir. Sahih Hadiste sabit oldu ki; Cebrail peygamber (s.a.v.)'e iman nedir diye sorduğunda şöyle cevap vermiştir: Allah'a, meleklerine, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Bir de kadere, hayrın ve şerrin...(Allah'tan olduğuna)iman etmendir. hadisin sonunda şöyle deyinceye kadar: Bu, size dininizi öğretmek için gelen Cebrail'dir. Bu hususta şüphe eden veya inkar eden kimse, islam şeriatının delillerinin delalet ettiği şeye muhalefet etmiştir, ehl-i sünnet ve cemaat yolundan, Allah'ın kelamını olduğu konumdan tahrif eden; muhkem ayetlere ve hadislere müracaat etmeden, naslardan müteşabih olanlara uyarak hevalarına göre te'vil eden, günahkar, ayağı kaymış, ve bidat ehli kimselerin yoluna sapmıştır.Allah Te'âlâ onlar hakkında doğru söylemiştir: Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler.


Tags: