Kasti öldürmede müslüman veya mümin olmasında bir fark var mı?

İnsan öldürmek (1843) Numaralı fetva: Soru 1: Allah Te'âlâ buyuruyor ki Kim bir mü'mini kasden öldürürse cezası, ... cehennemdir. Ayet. Allah mü'mini öldürenden bahsetmiştir, müslümanı öldürenden bahsetmemiştir. Eğer kişi müslümanı öldürürse Cehenneme gider mi?


Cevap 1: Evet kim müslümanı öldürürse Cehenneme gider. Öldürülenin içi dış görüntüsüne uygun olsa da o da mü'mindir ve katili ayetin nassına göre uhrevi cezaya mustehak olur. Eğer içi dış görüntüsünden farklı ise biz dış görüntüsüne göre hüküm veririz. Çünkü kalbini yarıp içine bakacak değiliz. Dolayısı ile kanı masumdur ve her türlü saldırıdan korunmuştur. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadise göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İnsanlar Allah’tan başka ilâh olmadığına, benim de Allah’ın elçisi olduğuma inanıncaya kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Kim bunu derse, haksız olması dışında canlarını ve mallarını benden korumuştur, onların hesabı ise Allah'a aittir. Bu hadisi Buhari, Müslim ve Sünen sahipleri rivayet etmiştir. Üsame b. Zeyd'den sabit olan bir hadise göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Resûlüllah (s.a.v.), bizi Huraka üzerine göndermişti. Sabahleyin üzerlerine hücum ettik ve onları hezimete uğrattık. Ben ve ensardan bir kişi onlardan bir adama ulaştık. Biz onun üzerine yürüyünce, adam: “Lâ ilâhe illallah” dedi. Bunun üzerine ensari olan, ona hücumdan vazgeçti. Ben ise mızrağımla onu yaraladım ve onu öldürdüm. Biz Medine’ye gelince bu olay Peygamber'e (s.a.v.) ulaştı ve bana: “Ey Üsame, onu "Lâ ilâhe illallah" dedikten sonra mı öldürdün?” buyurdu. Ben: Ya Resûlellah, o, bu sözü canını kurtarmak için söyledi, dedim. Peygamber, o sözü o kadar çok tekrarladı ki ben, o günden önce müslüman olmamış olmayı temenni ettim. (Bölümün numarası 21; Page No. 224)  Buhari ve Müslim rivayet etti. Hz. Peygamber, imanı inkar etme konusunda aşırı davranmayı engellemek üzere, imanı ile ilgili yalan söylediği için, öldürdüğü adamından dolayı Üsame'nin zannına itibar etmedi. Hz. Peygamberin bu uyarısı ona ciddi bir şekilde ulaşınca kendisi şöyle dedi: Bu günden önce müslüman olmamış olmayı temenni ettim. Burada dünyevi hükümlerde zahire göre hüküm verileceğine delalet edildi. Kim bir müslümanı kasten öldürürse büyük günah işlemiş olur. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v.)'in şu hadisine göre, kanını üç durumda mübah kıldığı şu kişiler hariçtir: Müslüman kişinin canı, ancak üç şeyle helal olur: Cana can (kısas), zina eden evli ve dinini terk edip, cemaattan ayrılan kimse. Bazen naslarda zikredilen mümin kelimesinden müslüman kastedilir. Nitekim kefaretin özelliğinin anlatıldığı ayette de şöyle denilmiştir: (Bölümün numarası 21; Page No. 225)  mü'min bir köle azat etmesi... gereklidir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: