Kanun koymada Allah'ın emirlerine benimsemek ve itaat etmek

(4229) Numaralı fetva: Soru : Putperest biri bize tebelleş oldu ve bize şöyle dedi: Allah Te'âlâ Hz. Peygamber'i (s.a.v.) herkese mujdeleyeci ve uyarıcı olarak gönderdi. Yine Allah Süphanehû ve Te'âlâ (Peygamberine) putlara ibadeti yasaklamasını emretti. Ancak Kâbe'nin köşesindeki Hacer-i Esved'i (siyah taş), insanlar ziyaret edip öpsünler, onun vasıtasıyla Allah'a dua etsinler diye bıraktı. Niçin? Çünkü putperestler putların kendilerine değil, sadece Allah Te'âlâ ile aralarında vasıta olmaları için tapıyorlardı. Yine bu kişi, Hacer- Esved'le putların eşit olduğunu söyledi. Bu yüzden size bu soruları yazıp iletmeye çalıştım ki konuyla ilgili sizlerin görüşlerinizi öğreneyim. Şayet sorularımı cevaplarsanız bundan hem kendim istifade edeceğim ve hem de inşallah başkalarına faydalı olacağım.


Cevap: İbadet yüce Allah'n emirlerine itaat edip nehiylerinden kaçınmaktır. Aynı şekilde Allah Resûlü'ne (s.a.ر.) itaat etmek, yüce Allah'ın sevabını umarak ve azabından korkarak yaptığı taatlerde onu örnek almak, helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram kabul etmek ve koyduğu dini kurallara/yasalara boyun eğmektir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: (Yahudiler) Allah'ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını); (hıristiyanlar) da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O'ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştuklarından münezzehtir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Beytullah'ı tavaf ederken Allah'a ibadet maksadıyla Hacer-i Esved'i de öpüp istilam ettiği (selamlamak) sabittir. Onu örnek alan ashabı da (Allah kendilerinden razı olsun) Hacer-i Esved'i öpüp istilam etmişlerdir. Bunu, hac ibadetinin edası sırasında yüce Allah'a itaat maksadıyla yapmışlardır, değilse, yüce Allah'tan bir yasama olmadan sırf taşı yüceltmek için yapmamışlardır. O nedenle Ömer b. Hattab (r.a.) şu meşhur sözünü söylemiştir: "Ben biliyorum ki sen ne zararı ne de faydası dokunmayan bir taşsın. Eğer Allah elçisinin (s.a.v.) seni öptüğünü görmeseydim, seni öpmezdim." Dolayısıyla Hacer-i Esved'in tavaf sırasında öpülüp selamlanması Allah'ın koyduğu yasaya uyularak yapılan bir itaattır, hac ibadetlerinden bir ibadettir. Hac ve Umre sırasında yapılan farz ve nafile tavaflar, namaz ve dualarda Beytullah'a yönelmek, abdest bozarken kıbleye dönmemek de böyledir. Bunların hepsi yüce Allah'ın emrine uyularak ve nehyinden kaçılarak yerine getirilen itaat ve ibadetlerdir. Müslümanların kendiliklerinden koydukları kurallar değillerdir. Hatta meleklerin Adem'e (a.s.) secde etmeleri bile yüce Allah'a ibadet, Adem'e secde emrine itaattir. Bu asla Adem'e ibadet etmek değildir. İblis büyüklenip Adem'e secde etmeyi reddedince, Allah kendisine gazap etmiş, lanet etmiş ve onu rahmetinden kovmuştur. Zikredilen bu ibadetlerin hiçbiri, Hacer-i Esved'i, Beytullah'ı ve Adem'i (a.s.) yüce Allah'a yaklaşmak için vesile edinmek maksadıyla icra edilmemiştir. Bilakis bunların ilk ve son amacı, kafirlerin putlarına ibadetlerinin tersine, Allah'ın emrine itaat etmektir. Kafirlerinki ise heva ve hevese uymak, kendiliklerinden dini kural koymaktır. Allah böyle bir kuralı emretmediği gibi tersine yasaklamıştır, putlara tapanları acı verici bir azapla uyarmıştır, putperestliği kaldırmaları için peygamberler gönderip onlara, kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için Allah'tan başka varlıklara tapınan müşriklerle savaşmalarını emretmiştir. (Bölümün numarası 1; Page No. 756)  Allah'ın emrettiği bir davranış yasakladığı bir davranışla nasıl kıyaslanır?! Bu ikisi asla kıyas kabul etmez. Bunlar arasında eğer bir soy ilişkisi varsa, o da ancak zıtlar arasındakine benzer bir ilişki olabilir.Senin güçlü Rabbin onların nitelemelerinden münezzehtir. Selam olsun resullere. Hamd olsun âlemlerin rabbi Allah'a. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: