Kafirlerin çocuklarının hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 493)  Cehennem (16466) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1 : Kafir veya müşriklerinin küçük yaşta ölen çocuklarının hükmü nedir? Cennet'e mi, yoksa Cehennem'e mi girecekler?


Cevap 1 : Müşriklerin çocuklarının dünyadaki hükmü babalarının hükmü gibidir. Ahiretteki durumları konusunda ise ilim ehlinin görüşleri arasında sahih olan iki görüş bulunmaktadır: Bu iki görüşten ilki şudur: Onlar islam hakkında imtihan olunacaklar, fitneden kurtulan Cennet'e girecek, kurtulamayan ise Cehhennem'e girecek. Bunun için onlar islam'a çağrılır. Çağrıya icabet edenin Cennet'e etmeyenin Cehennem'e girmesi gerekir. İki görüşten ikincisine göre; onlar Cennet ehlindendir. Çünkü Buhari'nin (Sahihinde) yer alan Semure b. Cündüb hadisinde Resulullah (s.a.v.) rüyada onları İbrahim (a.s.) ile birlikte bir havuz başında müslüman çocukları ile birlikte görmüştür. Çünkü onlar fıtrat üzere ölmüşlerdir. Babaları onları yahudi, hristiyan veya mecusi yapmamıştır. Zira Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her doğan çocuk, fıtrat üzere (bir lafızda bu din üzere) doğar. Sonra anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. Hadis üzerinde ittifak edilmiştir. Büyük alim İbnü'l- Kayyim (Allah ona rahmet etsin), (Tariku'l-Hicreteyn ve bâbu's-Saadeteyn) adlı eserinin sonunda onlar hakkında geniş bir şekilde söz etmiştir. Daha fazla istifade için oraya müracaat edilsin. (Bölümün numarası 2; Page No. 494) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: