Kadiyaniyye ve Ticaniyye virdlerine temessük etmenin hükmü ve "Delailü'l-Hayrat" kitabının hükmü hükmü nedir?

(2392) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Kadiyaniyye ve Ticaniyye ve diğerleri gibi evliya ve salihlerin virdlerinin hükmü nedir? Onlara temessük etmek caiz midir, yoksa değil midir? "Delailü'l-Hayrat" kitabının hükmü nedir?.


Cevap 5: Birinci olarak: Kitap ve sünnette, meşru dua ve zikirleri içine alan naslar gelmiştir. Bazı âlimler bunun bir kısmını toplamışlardır. "El Ezkar" kitabında Nevevi, "Amelü'l-Yevm ve'l-Leyle" kitabında İbn Sünni ve "El-Vabilü's-Sayyib" kitabında İbn Kayyim gibi. Ayrıca dua ve zikirlere has babları içine alan hadis kitapları vardır ki, onlara müracat edebilirsiniz. (Bölümün numarası 2; Page No. 321) İkinci olarak: Evliya ve salihler, Allah'ın şeriatına kavli, ameli ve itikadi olarak tabi olan Allah'ın veli kullarıdır. Ticaniyye gibi sapık gruplar ise, Allah'ın velilerinden olmayıp, bilakis onlar şeytanın velilerindendirler. Sana, "el-Furkan beyne evliyai'r-Rahman ve evliyai'ş-Şeytan" kitabını ve "İktidaü's-Sıratı'l-Müstakim limuhalefeti Ashabi'l-Cehim" kitabını okumanı tavsiye ederiz. Bu her iki kitap, Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye'nindir. Üçüncü olarak: Yukarıda geçenlerden ortaya çıkmıştır ki, müslümanın, onların virdlerini alması ve kendisine vird edinmesi caiz olmayıp, bilakis meşru olanla yetinmesi gerekir. Kitap ve sünnette rivayet edilen şey budur.Dördüncü olarak: "Delailü'l-Hayrat" kitabına gelince, onu terketmeni tavsiye ederiz. Çünkü o bid'at ve şirkle ilgili bir takım işleri içinde taşımaktadır. Kur'ân ve sünnette gelen şeyler ona ihtiyaç bırakmaz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: