Kabirlere secde edip üzerlerinde kurban kesmek cahiliyye putperestliği ve şirktir

İkinci soru(189)rakamlı fetvadan Soru 2: Kabirlerin üzerinde secde ve kurban kesmenin hükmü nedir?


Cevap 2 Kabirlerin üzerinde secde etmek ve kurban kesmek cahiliyye putperestliği ve şirktir. Zira ikisi de ibadettir . İbadet ise sadece Allah'a yapılır. Başkasına yapan müşrik olur. Allah teala buyurdu: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. .. Yine buyurdu: (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.(1)Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Bu ve benzeri, secde ve kurbanın ibadet olduğuna ve bunları Allah'tan başkasına yapmanın şirk olduğuna delalet eden pek çok ayet vardır. Hiç şüphe yoktur ki, kabirlere secde ederken veya yanıbaşında kurban keserken insanların amacı, bu hareketleriyle o kabre saygı göstermek ve onu yüceltmektir. . Müslim'in "Allah'tan başkasına kurban kesmenin haramlığı ve bunu yapanın lanetlenmesi" bölümünde Hz. Ali (radiyallahu anh)'dan rivayet ettiği uzun hadiste Hz. Ali diyor ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bana dört cümle söyledi. Allah’tan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin. Anne-babasına lanet edene Allah lanet etsin, fena bir iş yapanı koruyana Allah lanet etsin. Yol (yer) işaretini değiştirene Allah’ın laneti olsun. . Ebu Davud Süneninde , Sabit b. Dahhakın şöyle dediğini rivayet ediyor: Adamın biri Bevvane denilen yerde kurban kesmeyi adadı ve Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem)'e bunu sordu.Peygamberimiz dedi ki: Cahiliyye dönemi putlarından tapınılan put var mı orda? Hayır dediler. Dedi: Orda kutladıkları bir bayram var mı? Hayır dediler.Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem)dedi ki: Adağını yerine getir,Allah'a isyanla alakalı ve bir de insanoğlunun güç yetiremeyeceği konularda yapılan adaklar yerine getirilmez. (Bölümün numarası 1; Page No. 398) Bütün bu zikredilenlerden, Allah'tan başkası adına kurban kesenin lanetlendiği, Allah'tan başkasının-put, kabir vs.- yüceltildiği veya cahiliyye döneminde insanların toplanmayı adet edindiği bir mekanda-Allah rızası gözetlenmiş olsa bile- kurban kesmenin haram olduğu anlaşılıyor. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: