Kâdiriyye aşırılığı

(Bölümün numarası 2; Page No. 352) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 353)  Kâdirilik (Bölümün numarası 2; Page No. 354)  Kâdiriyye aşırılığı . (1304) no'lu fetva: Soru: Soru soran kişi Kâdirilik hakkında bilgi almak istiyor. Onların el-Fuyudatu'r-Rabbaniye fi'l-Measir ve'l-Evradilkadiriyye adlı eserini okuğunu ve kitapta Kadiri tarikatının Şeyhine ait duaları olduğunu söyluyor. Bu kitapta olanlar hak mi? batıl mi? Soran kişi kitaptaki kasideyi de gönderip onun hakkında bilgi istemektedir.


Cevap: Gönderilen kaside gösteriyor ki, onu nazm eden kişi cahil birisidir. İçerik olarak küfür ve sapıklıkla doludur. Tüm ilimlerin onun ilminden kaynaklandığını ve ondan türediğini, kulların yaşantısının onun belirlediği kural ve kanun çerçevesinde hareket ettiğini, daha önce Resulüllah (s.a.v)'in sözü olmasaydı kendi azametiyle cehennemi bile kapatabilirdi. Ona sadık kalan mürüitlerin yardımına koşmakta, onları bela ve musibetlerden kurtarmaktadır, Dünya ve ahirette onu korumakta ve korkulardan onu güvene almaktadır. Kiyamet gününde mizana giderken onun yanında olacağı gibi iddiaları içermektedir. (Bölümün numarası 2; Page No. 355) Bu tür yalanlar ancak haddini bilmeyen bir cahil söyleyebilir. Mükemmel ilim yalnızca Allah'a mahsustur. Dünya ve ahiret işlerini evirip çevirmek yalnızca Allah'ın elindedir. Ne yakın olan bir melekte, ne de gönderilmiş bir peygamber veya salih bir kuldadır. Allah Resulüne - ki o yaratılmışların en hayırlısıdır.- Ümmete şu ayetlerini okumasını emretmektedir: De ki: "Ben, Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı müjdeleyiciyim Başka bir ayette De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.(21)De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah'a karşı beni kimse himaye edemez, O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam. Resulüllah (s.a.v) kendine yakın dost ve akrabalarının Allah'a iman etmelerini ve onun şeriatı ile amel etmek suretiyle kendileirni azaptan kurtarmalarını istemiştir. Ve onlara buyurdu ki; kıyamet gününde onlara bir faydası dokunmaz. Kıyamet gününde; Adem, Nuh , İbarhim, Musa ve İsa (a.s.) nefsim, nefsim derler. Peygamberlerin durumu böyle ise, Kadiri tarikatın şeyhi veya herhangi bir mahlukat nasıl olur da sadık olan müritlerini koruyup kurtaracaklar, onun yardımına koşar, amellerin tartılması esnasında hazır olacaklar veya kendi azametiyle cehennemi kapatır? Bu açıkça iftiradır. Allahın şeriatıyla kafir olmadır. (Bölümün numarası 2; Page No. 356) Kasideyi nazm eden kişi , mahlukat olmadan önce Resulüllah'ın nuru ile var idi, Cebaril ve Muhammed (s.a.v.) görüştüğünde onlara yakındı, Nuh le beraber gemideydi, Tufanı küdret eliyle gördü. İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında onun yanındaydı ve dua ederek ateşi soğuttu. İsmail ile beraberindeki koç onun fetva ve gücü ile indirildi, Yakup (a.s.) kör olduğunda onunla beraberdi, gözü ancak kendisinin tüfürülmesiyle iyileşti. İdrisi Cennetü'l-Firdevs'te onun otuttuğunu, Musa (a.s.) Allah ile konuşurken onunla beraberdi. Musa'nın asası onun asasından alınmıştır, Beşikte İsa. (a.s) ile beraberdi. Davud (a.s)'a güzel sesi veren odur, gibi iddialarada bulunarak akıl, his ve şeriatin sınırlarını aşmaktadır. Hatta kasidenin şu beytinde kendini Allah yaparak daha da aşırıya gitmiştir. Ben zatı ile tek, fert ve büyük olanım, ben tarikat şeyhi ile vasıflananım. Ben tek başıma, kendisiyle büyük bir zatBen vasıflandıran vasıflnan tarikatin şeyhiyim (lideriyim).Allah bu tür iddialardan yücedir. Bu küfürden daha büyük küfür mü var. (Bölümün numarası 2; Page No. 357) Soru soran değerli kardeşim, bu tür yalan ve iftralara kulak verceğine ve bu tarikatın şeyhinin yazdığı kasideyi okuyacağına, Hakkı, Allah'ın kitabından, Resulüllah (s.a.v.)'in sünnetinden, onu beyan eden sahabe ve selefi salihinin açıklamalarından öğren. Bize göre Abdülkadir el-Ceylani Kurt'un Hz. Yakub'un oğlunun kanından beri olduğu o da bu kasideden beridir. Fakat ona tabi olanlar bu tür iftira ve yalanları ona nisbet etmektedirler.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: