İslam'da çeşitli tarikatlar yoktur

(Bölümün numarası 2; Page No. 283)  İslam'da şazeliye gibi çeşitli tarikatlar var mıdır ? Birinci soru, (4297) no'lu fetvadan: Soru 1: İslam'da; Şazeliye, Halvetiye ve bunların dışında benzer tarikat çeşitleri var mıdır? Eğer bu tarikatlar varsa buna delil nedir, Hak teâlânın şu sözünün manası nedir?. Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Aynı şekilde şu sözünün manası nedir?: Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Çeşitli yollar nelerdir? Allah'ın yolu nedir? İbn-i Mes'ud (r.a.)'ın rivayet ettiği şu hadiste peygamber (s.a.v.)'in şu sözünün manası nedir?: Bir çizgi çizdi ve :"Bu doğru yoldur" dedi. Sonra sağına, soluna çizgiler çizdi ve: "Bunlar yollardır, her yolun başında o yola davet eden bir şeytan bulunur" dedi.


Cevap 1: İslamda bu bahsedilen tarikatlar ve benzerlerin hiç bir şey yoktur. İslam' da var olan iki ayetin ve zikredilen hadisin ve bir de Efendimiz (s.a.v.)'in şu sözlerinin delalet ettiği husus vardır: Yahudiler yetmiş bir fırkaya ayrılmış idi. Hıristiyanlar yetmiş iki fırkaya ayrılmıştı. Benim ümmetim ise, yetmiş üç fırkaya (daha çok guruplara) ayrılacaktır. Bu fırkaların biri müstesna, diğerleri cehennemde dir!" Bunun üzerine, "müstesna olan (cehennemde olmayan) bu fırka kimlerdir; diye soruldu. Peygamber efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurdular: "Şu anda benim ve ashabımın üzerinde bulundukları şey üzere olanlardır. (Kitap ve Sünnet´e dayalı, bid´at ve hurafe karışmamış olan din üzere olanlardır) " Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: Ümmetimden bir tâife hak üzere muzaffer olarak kalmaya devam edecektir. Onları yardımsız bırakanların ve muhalefet edenlerin onlara zararı olmaz; ta ki onlar bu hal üzere iken Allah’ın emri gelinceye (kıyamet kopuncaya) kadar.. Hak olan (doğru olan) Kur'ân-ı kerime ve apaçık sarih sünneti nebevîyeye tâbî olmaktır. İşte bu Allah'ın yoludur. İşte bu dosdoğru yoldur. İşte bu hedeflenen yoldur. İbn- Mesud'un (r.a.) hadisinde zikredilen dosdoğru çizgi işte budur. İşte bu yol; peygamber (s.a.v.)'in, ashabının (r.a.), ümmetin, selefin ve onların yolunda gidenlerin tabi olduğu ve benimsedikleri yoldur. Bu yolun dışında zikredilen tarikat (yol) ve fırkalar ise Allah tealanın şu ayetinde zikrettiği yollardır: (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: