İran şiasının ve liderinin gerçek yüzünü açıklama ve Humeyni'den başka müslüman bir devlet başkanının bulunmadığını iddia eden kimseye cevap

(11461) no'lu fetva: Soru: Nijyerya'da müslüman gençler arasında Ayetullah Humeyni ve şii İran devrimi sevgisi yayıldı. Bu gençler, islam aleminde, İran devletinden başka Allah'ın indirdiği ile hükmeden bir devlet bulunmadığını ve Ayetullah Humeyni hariç müslüman bir devlet başkanı olmadığını söylüyorlar. Şu anda Nijerya'da davetleri yayılmaya başladı. Bundan dolayı, İran şiası ve bu devletin başkanı Ayetullah Humeyni ve davet ettiği şey hakkında yeterli açıklama rica ediyoruz. (Bölümün numarası 2; Page No. 379) İnşaallah, bunu temin edersek, dilimiz Hausa ve ingilizceye onu tercüme etmeye çalışacağız, taki memleketimizde bu inançtan kurtulalım. Çünkü İran Cumhuriyeti Nijerya'daki müslümanlara her ay çok kitap gönderiyor. Bize fetva viriniz, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın ve sizin hakkınızda hayırlar kılsın.


Cevap: Bu gençlerin, İslam aleminde İran devletinden başka Allah'ın indirdiği ile hükmeden bir devletin olmadığı ve Humeyni'den başka müslüman bir devlet başkanı bulunmadığı iddiası, batıl bir iddiadır, bilakis bir yalan ve bir iftiradır. İran devletinin ve akide ve ilim yönünden başkanının durumu buna şahitlik ediyor. Muhakkak oniki imama inanan İmamiyye Şiası, imamlarının kitaplarında, Kur'ân hafızı sahabeler yoluyla Osman b. Affan'ın topladığı Kur'ân'da, ziyade ve noksanlık yapmak, bazı kelime ve cümlelerinin değiştirmek ve ondan bazı ayet ve surelerini hazfetmek suretiyle muharref olduğunu naklettiler. Rafizileri haklı çıkarmak ve mezheplerini desteklemek için telif edilen Kur'ân'ın tahrifi ve benzeri hakkında Hüseyin b. Muhammed Takıyyü'n-Nuri et-Tabarsi'nin telif ettiği "Faslü'l-Hitap fi Tahrif-i Kitabi'l-Erbab" kitabını ve İbn Mutahher'ın "Minhacü'l-Kerame" kitabını okuyan herkes bunu anlar. Yine onlar Sahih-i Buhari ve Müslim gibi hadis divanlarından yüz çeviriyorlar, (Bölümün numarası 2; Page No. 380) akide ve fıkıh olarak hüküm çıkarmada onları kaynak olarak görmüyorlar ve Kur'ân'ın tefsiri ve açıklamasında onlara itimat etmiyorlar. Bilakis hadiste, başka kitaplar ihdas ediyorlar ve kendilerine doğru olmayan kaynakları kaynak yapıyorlar, iddialarına göre zayıf olanı sahihinden ayırmak için ona müracat ediyorlar. İddialarına göre, kaynaklarından uzaklaşarak masum olan oniki imamın sözlerine rücu etmeye başladılar. Mütevatir Kur'ân, sahih sünnet ve şeriatın sabit kuralları ve hükmettikleri İran milletinin sorunlarına tatbik ettikleri hükümleri hakkında onlar nereden ilim sahibi olabilirler. Böyle olmakla birlikte nasıl, Ayetullah Humeyni'den başka müslüman bir devlet başkanı yoktur denilebilir. "İslami Hükümet" kitabında Tekvini Velayet başlığı altında, sayfa 52 de şöyle diyen odur: "İmamların, bir makam-ı mahmudu, yüce bir derecesi ve tekvini bir hilafetleri vardır. Onların velayetine ve emri altına bu kainatın bütün zerreleri boyun eğer ve imamlarımızın, mukarreb bir meleğin ve gönderilen bir nebinin bile ulaşamayacağı bir makamı olduğu, mezhebimizin zaruriyatlarındandır ."Bu, çirkin bir yalan ve açık bir bühtandır. Sana, Allame Mahmud Şükrü el-Alusi'nin "Muhtasaru't-Tuhfeti'l-İsna Aşariyye" kitabını, Muhibbü'd-Din Hatip'in "el-Hututü'l-Arida" kitabını, Allame Şeyh Ahmed b. Abdülhalim b. Teymiyye'nin "Minhacü's-Sünneti'n-Nebeviyye fi Nakd-i Kelami'ş-Şia ve'l-Kaderiyye" kitabını ve Zehebi'nin "el-Münteka min Mihhacı's-Sünne" kitabını okumanı tavsiye ederiz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: