İnmenin sıfatı

(Bölümün numarası 3; Page No. 184) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 185)  İnmenin sıfatı (Bölümün numarası 3; Page No. 186) (1643) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Benimle Abidjan Fildişi Sahili (Côte d'Ivoire) Üniversitesi'de modern ilimlerde aydın olan biri arasında şöyle bir görüşme geçti: O dedi ki: Muhakkak Rabbiniz her gecenin sonunda dünya semasına iner. Ona dedim ki: Şüphesiz doğrudur. Ona hadis okudum. O dedi: Bu manada gerçekleştiyse, Rabbiniz Kur’ân’da zikrettiği arşa istva etmemiş demektir: Arş'a istivâ etmiştir. Çünkü gecenin sonunda Allah, kıyamet kopuncaya kadar Allah’ın takdiri ile dünya kendi etrafında dönmesine göre, yeryüzünün bazı yerlerinde kalmaya devam eder. Ben sustum, bir şey diyemedim.


Cevap 2: Her gecenin son üçte birinde Allah’ın dünya semasına inmesi ile, arşa istiva etmesi arasında bir çelişki yoktur. Çünkü Allah, sıfatları konusunda kullarına benzemez. Gecenin sonunda Allah dilediği her yere inebilir. Bu durum Allah’ın arşa istivasını ve yüceliğini ortadan kaldırmaz. Çünkü bu konuda, nüzulün ve istivanın nasıl olduklarını bilmiyoruz. Bilakis bu kulların aksine Allah’a has bir durumdur. Allah, bir yere indiği zaman, aynıanda başka bir yere de inebilir. Ki bu bilinen bir durumdur. Ki Allah herşeye kadirdir. O hiç kimseyle kıyaslanamaz, benzeri yoktur. Çünkü Allah (c.c.) buyurmaktadır ki: (Bölümün numarası 3; Page No. 187)  Allah'a birtakım benzerler icat etmeyin. Allah (c.c.) buyurmaktadır: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Anlattığımız şeyler sana Allah'ın nüzulü ile istivası arasında bir çelişki olmadığını açıklamaktadır. Mekanların farklı olmasının buna etkisi yoktur. Allah bizi ve sizi razı olduğu amellere ulaştırsın. Bizi dinine ulaştırsın. Gözlerimizi hakka çevirsin. Allah dualara icabet edendir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: