İki grup insan vardır ki onlar iyi oldukları sürece insanlar da iyi olur hadisi

(Bölümün numarası 4; Page No. 427)  Soru 5: İnsanlardan iki sınıf vardır ki, onlar iyi olursa, tüm toplum iyi olur... Bu hadis midir yoksa Ömer'in (r.a.) sözü müdür?.


Cevap5: Bunu Ebu Nuaym Hilyetü'l-Evliya'da, İbn-i Abbas'tan (r.a.) rivayet etmiştir. Suyuti bunu el-Camiu's-Sağir'de şu lafızla İnsanlardan iki sınıf vardır ki, onlar iyi olursa, tüm toplum iyi olur, onlar bozulursa bütün toplum bozulur. Onlar, âlimler ve idarecilerdir. zikretmiş ve zayıf olduğuna dair işaret koymuştur. Münavi de el-Caimu's-Sağir'in şerhinde Hafız el-Iraki'den, onun zayıf olduğunu nakletmiştir. Kardeşimiz Allame Şeyh Nasıruddin el-Albani Silsiletü'l-Ehadisi'd-Daife adlı kitabında bunun mevzu olduğunu zikretmiştir. Çünkü bunun isnadında Muhammed b. Ziyad el-Yeşkuri bulunmaktadır ki o yalancıdır. Bunu Ahmed ve İbn Main söylemişlerdir. Başarı Allah'tandır.Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi KomisyonuTags: