İhramdan, ancak ifada tavafından sonra çıkılır

(Bölümün numarası 11; Page No. 349) (2294) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru : İhramdan, ancak ifada tavafından sonra çıkılır.


Cevap : Öncelikle, İfrad haccı yapan kişi için kesim günlerindeki menasik üçtür : Akabe cemresini (büyük şeytan) taşlamak, tıraş veya saçı kısaltmak, ifada tavafı yapmak ve tavaf-ı kudum'dan sonra safa-merve arasında sa'y yapmamışsa sa'y yapmak. Temettü' ve kıran haccı yapan ise; bunlara ek olarak hedy kurban keser. Temettü' haccı yapan da, fazladan sa'y yapar.İkinci olarak : Bu ibadetler belli bir tertiple yapılır. Sırayla, taşlama, kurban kesme, tıraş veya kısaltma, tavaf ve sa'y. En faziletli olan budur. Peygamber (s.a.v.) öyle yapmıştır. Kendisi önce şeytan taşlamış, kurban kesmiş daha sonra da tıraş olmuş ve Hz. Aişe ona güzel koku sürmüştür. Daha sonra eve gitmiştir. Kendisine bu sıralama sorulmuş, birini diğerine önceleyen için sıkıntı yok, sıkıntı yok buyurmuştur. Üçüncü olarak : Bunlardan ikisini yapan kişi için, birinci tehellül hasıl olmuştur. Bu şekilde cinsel ilişki hariç, ihramın bütün yasakları kalkar. Üçünü yaptığı anda ihramla haram olan cinsel ilişki dahil her şey ona helal olur. Bu konuda dediğimize delalet eden bir çok hadis vardır. Bayram günü güneş batana kadar, ifada tavafı yapmayan kişinin ihrama devam ettiği şeklindeki hadis zayıftır. Çünkü bu hadis, Muhammed b. İshak , Ebu Ubeyde b. Abdullah b. Zem'a (Bölümün numarası 11; Page No. 350) dan rivayet edilmiştir. Zikredilen Ebu Ubeyde mestur (durumu gizli) ravidir ve kendisiyle delil getrilemez. Çünkü bildiğimiz kadarıyla ilim ehlinden kimse onu tevsik etmemiştir. Tehzibu-t tehzib adlı eserde de şöyle geçmektedir : Sarahaten sema yoluyla söylese bile, önemli konularda kendisine itimat edilmez. El-Beyhakî Allah onu rahmet eylesin şöyle buyurmuştur : Fukahadan bu manada bir şey geldiğini görmedim. Telhis'te de İbn Hazm Urve bin Zübeyr'den nakletmiştir. Urve'den nakilde bulunmak sahih olsa bile, bu rivayetiyle delil getrilemez. Çünkü bu haber, sahabe, tabiin, onlardan sonra gelenlere ve şer'i delillere aykırıdır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: