İbni Hanbel ve İbni Teymiye islam âlimlerinin büyüklerindendir

(8800) no'lu fetva: Soru: Bazı kişiler sözlü veya yazılı olarak seleften bir topluluğu; örneğin Şah Veliyyullah ed-Dehlevi, Şah Abdülkadir ve Şeyh Abdülkadir Geylani'yi, ayrıca bunlarla beraber sayıları otuz üçü bulan salih ve âlim kişileri de tekfir ediyorlar. Ayrıca bu kimseler, İmam Ahmed b. Hanbel'in müşrik olduğunu söylüyorlar. Gerekçeleri de şudur: Çünkü o, kitabının ''Kitabu's-Salât'' bölümünde; Havz ve şefaatin varlığına, Münker-Nekir ve kabir azabının varlığına, ölüm meleğinin varlığına, ruhların kabirde bedenlerine iâde edileceğine, iman ve tevhitten sorguya çekileceklerine iman edilmesi gerektiğini yazmaktadır. İbni Teymiyye (Bölümün numarası 3; Page No. 475) de, ölmüş olan kimsenin; âilesini tanıdığını, annesi ve eşlerinin dünyadaki hallerinden haberdar olduğuna ve bunun ona arzedilidiğine dair haber ve eserler yaygın bir şekilde mevcuttur. Aynı zamanda yanında yapılan şeyleri görüp bildiğine dair eserler de gelmiştir. Bu yapılan şeylerin iyi olanlarından dolayı sevinir ve kötü olanlarından dolayı da acı duyar. Ölülerin ruhları bir araya getirilir ve yüksekte olan aşağıya indirilir, aksi olmaz, diye yazmaktadır.Şimdi sayın hocam, yazılı olan bu ibareler sebebiyle Nebevi Şeriat bakımından bu iki imam kafir ve müşrik sayılabilir mi? Hocam, Nebevi - O'na salât ve selam olsun - Şeriat açısından tafsilatlı ve sadra şifa olacak şekilde cevaplar mısınız? Allah, sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın.


Cevap: İmam Ahmed b. Hanbel ve imam Ahmed b. Abdülhalim b. Teymiyye islam âlimlerinin büyüklerindendir. Fazilet sahibi olduklarına insanlar şahid olmuşlar ve kitapları da bunu ortaya koymaktadır. Her ikisi de Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat imamlarındandır. Havz, şefaat, kabir azabı ve nimetlerine iman etmeğe dair zikredilen bütün bu hususlar hak olup kesin olan şer'i deliller buna delalet etmekle beraber, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat de bunun üzerinde icma etmiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: