Hz. Peygamber'e (s.a.v.) salât ve selamı tekrar okumak

(43) no'lu fetva: Soru 1: Bazı kimseler Hz. Peygamber'e sadece bir defa selam vermenin farz olduğu ve bundan sonrakilerin ise müstehap olduğu görüşündedirler. (Bu konuda ne dersiniz?)


Cevap 1: Hz. Peygamber'e (s.a.v.) salât ve selam okumak farzdır. Çünkü Allah te'âlâ şu ayette böyle emir buyurmuştur: Ey mü'minler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Emirle ilgili olarak esas olan, vaciplik ifade etmesidir. Geçen ayette yer alan emir tekrara delalet etmediğinden dolayı söz konusu vaciplik ömürde bir defaya mahsustur. Hadislerin vacip olduğuna delalet ettikleri yerlerin haricinde salât ve selam ile ilgili varid olan hadislerden dolayı salât ve selamın tekrar edilmesi de müstehab olmaktadır.


Tags: