Hz. İbrahim'in (a.s.) hacca daveti

Hz. İbrahim’in (a.s.) hacca daveti (6147) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: (Bölümün numarası 11; Page No. 9) Soru 4: Denildi ki, Allah Te'âlâ peygamberi Hz. İbrahim'e (a.s.) insanları hacca davet etmesini emretti. Hz. İbrahim insanları davet etti ve erkeklerin sulplerinde ve kadınların rahimlerinde olup hac yapacaklar ona cevap verdiler. Ona cevap vermeyenler hac yapmayacaklar ve kıntar kıntar altın ve gümüşe sahip olsalar da hac yapmayacaklar. Bu sahih midir yoksa değil midir?


Cevap 4: İbrahim (a.s.) Ka'be'yi yapmayı bitirdikten sonra Allah ona, insanları hacca davet etmesini emretti. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: İnsanlar arasında haccı ilân et. Ayeti oku. İbn Kesir tefsirinde şöyle demiştir: Yapımını sana emrettiğim şu beyt'i haccetmeleri için onları davet ederek insanlar arasında çağır. Bunun üzerine onun şöyle dediğini zikretmiştir: "Ya Rabbi, insanlara nasıl tebliğ edeyim, benim sesim onlara ulaşmaz." Allah şöyle buyurmuştur: "Sen çağır, ulaştırmak bize ait." Hz. İbrahim makamında ayağa kalkarak, yahut taşın üzerine çıkarak, yahut Safa'ya çıkarak, yahut Ebu Kubeys dağına çıkarak şöyle dedi: "Ey insanlar, sizin Rabbiniz bir Beyt (Ka'be) ittihaz etmiştir, orayı haccediniz." Denilmiştir ki: Bütün dağlar yere eğilmiş ve sesi yer yüzünün her tarafına ulaştırmış ve rahimlerde ve sulplerde olan herkese duyurmuştur. Taş, çakıl ve ağaç onu işiten her şey ve Allah'ın kıyamet gününe kadar haccedecekler arasında yazdığı kimseler Ona şöyle cevap vermişlerdir: "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk". İbn Abbas, Mücahid, İkrime, Said b. Cübeyr ve seleften bir çok kimseden rivayet edilen hadisin içeriği budur. Allah en iyi bilendir. Bunu İbn Cerîr ve İbn Ebi Hatim geniş olarak rivayet etmişlerdir. İbn Kesir'in (Allah ona rahmet eylesin) sözü burada sona ermiştir. (Bölümün numarası 11; Page No. 10)  Olayın hakikatını Allah daha iyi bilir. Hacca davet'e gelince, onda bir şüphe yoktur, çünkü Kur'ân-ı Kerim o konuda nasstır.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: